Motioner från S i kommunen

1. Medarbetarna är vår största resurs (motion) - Vi socialdemokrater vill att kommunen genomför en medarbetarenkät för samtliga kommunanställda under 2013.

2. Frigör mark för nya industrietableringar (motion) - Vi socialdemokrater vill att kommunen tar fram en strategi som säkerställer att mark finns både långsiktligt och kortsiktligt så att industrietableringar kan möjliggöras.

3. Utveckling av Norra Ölands kommunikationer (motion) - Vi socialdemokrater vill börja arbeta aktivt för att kommunen ska kunna ingå i den region som kommer att få ta del av fonderade medel som SKB:s ersättningsfond utgör.

4. Rätt till heltid (motion) - Vi socialdemokrater vill att kommunen ser över möjligheten att erbjuda deltidsanställda heltid.

5. Fler sommarjobb åt våra ungdomar (motion) - Vi socialdemokrater vill att kommunen fördubblar sommarjobben till våra ungdomar.

6. Öka ungdomars möjligheter att få en egen bostad(motion) - Vi socialdemokrater vill att kommunen snarast söker intressenter för att bygga bostäder till våra ungdomar.

7. Långtidsarbetslösa

8. Bostadsförsörjningsplan

9. Demokrativecka

10. Införandet av "Mina timmar" inom hemtjänsten

11. Upphandlingspoliciy

12. Akut handlingsprogram för att vända den negativa befolkningstrenden

13. Året runt trafik Byxelkrok-Oskarshamn

14. Inrättande av en social investeringsfond i Borgholms kommun