Jobb och utveckling

Det är folk i arbete som lägger grunden för vår välfärd. Arbete är nyckeln inte bara till en trygg försörjning utan också till att kunna styra sitt liv och utveckla sina drömmar. De senaste åren har konkurrensen om jobben hårdnat. Det drabbar inte minst ungdomar hårt och att därför få våra ungdomar i arbete och utbildning är för socialdemokraterna i Finspång en absolut kärnfråga. Bra utbildningsmöjligheter, anpassade efter näringslivets och det gemensammas olika behov, sätter fler människor i arbete.

Vi socialdemokrater vill ytterligare förbättra dialogen med de företag som redan finns i kommunen, och med företag som kan tänka sig att etablera sig i Finspång. Den kommunala servicen är en avgörande pusselbit för ett bra företagsklimat. Därför ska vi underlätta med stöd för företag att växa genom en effektivare planprocess, bygglovshantering och även i tillsynsarbetet.

Energiriket Finspång är framgångsrik på miljö- och energiteknik. Vi socialdemokrater vill satsa på att marknadsföra och underlätta för att Finspång etablerar sig som den plats där företag är inriktade och ledande inom miljö- och energiteknik. Finspång borde kunna bli ett regionalt och nationellt centrum för detta framtidsområde där Sverige har stor utvecklingspotential. Utbildning med exempelvis inriktning mot miljöteknik och energi kan förbereda för arbete inom Finspångs näringsliv. Arbetet med att skapa möjligheter till utveckling, produktion och nyetablering är viktigt.

Utveckla Finspång som mötesplats och turistkommun. Naturen med alla dess sjöar och  möjligheter till rekreation och friluftsliv genom kanotleder samt jakt och fiske är en viktig resurs för Finspångs kommun. Därför behöver vi också upplevelseturismen som förutom att det främjar folkhälsan och bidrar till att locka nya invånare även öppnar möjligheter till arbeten. Därför vill vi öka tillgängligheten och attraktiviteten genom att rusta motionsspår, skid- och vandringsleder och förbättra informationen om dessa liksom om naturreservat och friluftsområden.

Det behövs nya idéer och nya offensiva insatser för att öppna dörrarna till arbetsmarknaden för ungdomar. Vi vill att de ska få stöd från första dagen av arbetslöshet genom att erbjuda 90-dagarsgaranti fler praktik och lärlingsplatser. Kommunen skall erbjuda möjligheter till egen försörjning istället för bidrag. För detta krävs ett gott samarbete mellan kommunen, statliga myndigheter och arbetsmarknadens parter, ett intensifierat samarbete mellan kommun, fackliga organisationer och näringsliv kring sysselsättningsfrämjande aktiviteter. Vi vill att kommunen tillsammans med näringslivet, föreningar och andra aktörer ska ta initiativ till sociala företag som slussar in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater verkar för att alla ska få möjlighet till utbildning. Vi tror att utbildning alltid lönar sig och att utbildning är det viktigaste redskapet för att stärka arbetslinjen och överbrygga klassklyftor och könsklyftor. Vi vill att alla ungdomar ska få möjlighet till högre utbildning. Att satsa på vuxenutbildning är självklart enligt vår syn på jobb, arbetsmarknad och tillväxt. Många vuxna behöver få en ny möjlighet att komplettera sina kunskaper så att de kan omskola sig eller gå vidare till högre studier. Därför vill vi satsa på fler platser på Komvux och i yrkesutbildningar. Finspång ska få ett nytt kompetenslyft.

Klyftorna mellan unga och vuxna blir djupare ju tuffare de ekonomiska tiderna blir och ju svårare unga har att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi riskerar att få flera årskullar av ungdomar som aldrig varit i kontakt med arbetslivet och kunnat få nätverk och referenser. Sommarjobb är ett sätt att förebygga problem och samtidigt ge ungdomar ingångar till och bättre kunskaper om arbetsmarknaden. Sommaren kan också användas för att nå skolans måluppfyllelse eller ge möjlighet att fördjupa sig i ett intressant ämne.

Idag har kommunen en bra uppsökande verksamhet för att nå unga arbetslösa och yrkesarbetande som saknar avslutade gymnasiestudier, och det är en förutsättning för att kunna klara av vårt grundläggande ansvar för dem. Många som inte har formell examen behöver dessutom kunna få sin kompetens värderad och validerad, vilket också gäller de som blivit av med jobbet.

Alla har rätt till ett aktivt liv, även personer med funktionsnedsättning. De har i regel sämre ekonomi, sämre utbildning och svårare att få arbete än andra. Finspångs kommun har ett stort ansvar för att skapa möjligheter till jobb och egen försörjning. Kommunen måste själv och i samverkan med näringslivet, Arbetsförmedlingen och andra aktörer få fler arbetsgivare att erbjuda arbete, praktik eller daglig verksamhet åt personer med funktionsnedsättning.

Resvägar och trafikströmmar förändras. Om inte vår infrastruktur utvecklas tar människor och gods andra vägar. Mycket tung lastbilstrafik på riksväg 51 passerar genom Finspång och vi kommer att arbeta för att satsningen på förbifart Finspång kommer högre upp på prioriteringslistan. Dessutom behövs samarbete över kommun- och länsgränser för att få tillstånd en upprustning och nysträckning av 51:an mot Hallsberg och Örebro.  Vi ska också undersöka möjligheterna för spårbunden trafik till Finspång.

Många pendlar dagligen till och från Finspång. Vi socialdemokrater vill ha bra kollektivtrafik till angränsande kommunhuvudorter med bra övergångar för fortsatt resande, för att underlätta arbetspendlandet ytterligare. En miljöanpassad transportstrategi, med fungerande kollektivtrafik, bra trafikplanering och säkra cykelstråk måste utvecklas. Fler ska vilja och kunna ta cykeln till jobbet på ett säkert sätt. Det kräver underhåll av cykelbanor och satsningar på nya cykelbanor.

 Ett nytt resecentrum vid stationen förbättrar vårt resande genom bättre samordning och som en naturlig mötesplats. Vi vill att busstrafiken ska vara ett bättre alternativ än bilen. Det är viktigt att det finns en fungerande infrastruktur både för dem som bor i centralorten och för dem som bor på landsbygden. Vi vill att Finspångs kommun ska pröva nya sätt att förbättra landsbygdstrafiken, exempelvis genom anropssystem, bättre information och taxiservice som alternativ till stora, halvtomma landsvägsbussar.

  • 90-dagars garanti för ungdomar i arbetslöshet
  • Socialt företagande för att få jobb till fler
  • Riktade ungdomsinsatser för egenförsörjning
  • Komvux kvällstid för högskolebehörighet
  • Att kommunens ungdomar i första och andra året på gymnasiet ska få möjlighet till sommarjobb och feriejobb
  • Servicelinje med utökade tider morgon och kväll
Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 14:01