Livskvalitet

Vi socialdemokrater vill utveckla hela kommunen som plats att leva och bo på. Om Finspång ska kunna växa och utvecklas behöver det skapas fler bostäder, fler attraktiva boendemiljöer i kommuns olika delar. Vi vill förtäta och förstärka orternas kvaliteter och bygga för boende, service och kultur.

En blandning av upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsstorlekar leder till minskad boendesegregation och till att fler trivs med sitt boende. Ett starkt allmännyttigt bostadsföretag och en aktiv bostadspolitisk är viktigt för ett solidariskt och rättvist Finspång. Alla har rätt till en bostad som fyller kraven på god tillgänglighet och det ska finnas olika former av stödboende.

Men kommunen har mycket kvar att göra för att öka tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser. Att bygga om gator och torg och anpassa lokaler för personer med funktionsnedsättningar är investeringar som ökar möjligheterna för människor att delta, att studera och att arbeta. Samtidigt förbättras framkomligheten för alla. Vi vill se till att alla som bor och verkar i Finspångs kommun ska kunna tillgång till bredband

Ett rikt kulturliv hjälper oss att stimulera våra sinnen till fantasi, större livsglädje och bättre hälsa. Vi vill därför ta vara på den kunskap, erfarenhet och nyfikenhet som Finspångs kulturarbetare har. Mötesplatser och lokaler är en nödvändighet och där är Kulturhuset en del, utvecklingen av Finspångs nya bibliotek en annan. Vi vill utveckla bibliotekets förutsättningar att nyttja nya medier och vägar till kultur- och kunskapsutveckling. Kulturlivet är inte bara själva kulturutövandet. Den kreativa sektorn, där skapandet är en del, kännetecknas också av möjligheterna till arbetstillfällen.

Vi vill utveckla kulturlivet i Finspång med en politik för både professionella utövare och för amatörer, en politik som ger alla möjlighet till mer kulturupplevelser i vardagen. Vi vill ge plats för permanent offentlig konst i vår gemensamma miljö och ha mer kulturinslag för eleverna i skolan. När nya områden exploateras ska offentlig konst vara ett naturligt inslag i miljön (1%). Vi vill också se över stödet till samlingslokaler i tätorten och på landsbygden. Utan samlingslokaler får kultur- och föreningslivet svårt att överleva. Vi vill skapa ett ”kulturstråk” från Kulturhuset  ned till stationsområdet och biblioteket och på det sättet rama in, öka attraktiviteten och tydliggöra centrum. Vi socialdemokrater tycker att finspångare bättre ska kunna dra nytta av närheten till Norrköpings kultur- och nöjesliv. Ingen ska behöva välja bort detta för Finspångs övriga fördelar.

Ungdomspolitiken är viktig. Det finns många tjejer och killar som inte är aktiva i föreningsliv eller har andra fritidssysselsättningar. Därför är fritidsgårdar viktiga mötesplatser för ungdomar, något som dessutom uppskattas av föräldrarna. Vi socialdemokrater vill att ungdomar ska kunna vara på sina mötesplatser när de är lediga. Vi vill se fler fritidsgårdar och fritidsklubbar öppna i hela Finspång, gärna i samverkan mellan kommunen och föreningslivet.

Utveckla Finspång som idrotts- och föreningskommun. Finspång är en fantastisk idrottskommun på många områden. Elitidrottssatsningar bidrar till att tillväxten och utvecklingen associeras med Finspång. Men utan breddidrott får man ingen elit. Breddidrotten är dessutom viktig ur ett folkhälsoperspektiv och för att den engagerar och förenar många människor. Idrottsföreningar har mycket stor betydelse för att stimulera människors kreativitet, demokrati och delaktighet. Vi vill därför fortsätta att förbättra samarbetet med föreningslivet för att utveckla Finspång som idrotts- och föreningskommun.  Människors drivkrafter och vilja att bidra till samhällets utveckling via idrott, kultur och annat föreningsliv är en ovärderlig resurs som kommunen på olika sätt kan stödja och ta tillvara.

All kommunal verksamhet ska utgå från tillgänglighet, mångfaldsperspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolans roll är extra viktig när det gäller att forma attityder hos våra barn. Personer med funktionshinder har samma självklara rätt som andra till ett aktivt och självständigt liv. Verksamhet som finansieras med offentliga medel får aldrig utestänga personer med funktionshinder. Tillsammans med föreningar och organisationer vill vi fortsätta arbetet med att bryta social isolering och passivitet bland de psykiskt funktionshindrade.

  • Med mer personal skapa möjligheter till fler fritidsgårdar och mötesplatser för unga i fler bostadsområden och tätorter
  • Verka för att införa en kultur- och utelivsbuss till Norrköping med sen avgång även under veckodagarna. 
  • Multisportarenor. Möjligheterna till spontanidrottande för barn, unga och äldre ska få en översyn och vi kommer att fortsätta att arbeta för flickors och pojkars lika rätt till rörelse och idrott.
  • Arena Grosvad ska fortsätta att stärkas som en välkänd och välanvänd idrottsanläggning
Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 14:02