Fördjupa samarbetet mot diskriminering

Diskriminering är ett allvarligt samhällsproblem, och i kommunal regi finns ingen verksamhet som specifikt jobbar med att förebygga diskriminering eller stödja/hjälpa människor som blivit diskriminerade. Byrån mot diskriminering är en partipolitiskt obunden ideell förening som gör just detta i Östergötland. Vi Socialdemokrater vill se ett fördjupat samarbete med Byrån mot diskriminering för att möta de behov som finns i Finspång.

Som en jämförelse ska nämnas att Byrån mot diskriminering av Norrköpings kommun får ett årligt anslag på ca 95 000 kronor tillsammans med ett uppdrag att erbjuda utbildningar, föreläsningar, informationsinsatser, stöd och rådgivning till den kommunala organisationen. Arbetet är viktigt för kommunen som genom Byrån mot diskriminering arbetar förebyggande med diskrimineringsfrågor, men också för invånarna som genom olika kanaler får kännedom om organisationens existens och i större utsträckning vet vart de ska vända sig för juridisk hjälp om de utsätts för diskriminering. Byrån mot diskriminering har redan idag hela Östergötland som upptagningsområde och hjälper människor från hela länet om de vänder sig dit med ett diskrimineringsärende. Genom ett avtal med Finspångs kommun, liknande det som idag finns mellan Byrån mot diskriminering och Norrköpings kommun, skulle organisationen synas mer i Finspång, och fler som behöver hjälp skulle få vetskap om möjligheten att vända sig dit.

Ett samarbete mellan Finspångs kommun och Byrån mot diskriminering skulle gagna Finspångssbor som utsatts för diskriminering enligt diskrimineringslagstiftningen, exempelvis i arbetslivet och vid köp eller hyrning av varor, tjänster och bostäder. Ett fördjupat samarbete skulle också vara bra för Finspångs kommunala organisation som i olika delar av sin verksamhet, bland annat för anställda, skolelever och personer i åtgärdsprogram, skulle få djupare kunskaper om diskrimineringsfrågor och på så vis kunna förebygga situationer på kant med lagstiftningen och dess intentioner.

Arbetet som Byrån mot diskriminering utför är av största vikt och det finns heller ingen kommunal verksamhet som utför liknande verksamhet. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är den statliga myndighet som driver diskrimineringsfrågor. Det är ett långt avstånd från den enskilde Finspångsbo som blivit diskriminerad och DO, som främst driver rättsliga processer.  Byrån mot diskriminering mer inriktad på att medla mellan den enskilde och den som har utfört diskrimineringen. Byrån mot diskriminering erbjuder utbildning, kostnadsfri juridisk rådgivning och medling, samt förmedlar ärenden vidare till Diskrimineringsombudsmannen då det är nödvändigt.


Undertecknade föreslår kommunfullmäktige besluta

att Finspångs kommun initierar en dialog med Byrån mot diskriminering om ett fördjupat och långsiktigt samarbete

Ulrika Jeansson (S)
2010-01-18

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-08 13:21