Välfärd och trygghet

Vi anser att en gemensamt finansierad välfärd ger bäst förutsättningar för människors frihet och möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar.

Det är i barn- och ungdomsåren vi lägger grunden för vår framtid. Trygghet, respekt och omtanke ska genomsyra vårt arbete med Finspångs barn och ungdomar oavsett förutsättningar. Vår vilja är en trygg skola där kvalitet är ledordet och kunskapsmålet den viktigaste prioriteringen. Vi är medvetna om att ett minskat eller ökat elevantal i framtiden kommer att kräva anpassning av skolorganisationen.

Vi socialdemokrater är övertygade om att en förskola för alla barn som bygger på omsorg om det enskilda barnet och på leken som grund för lärandet är en bra start i livet. Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska finnas tillgängligt för den som behöver.

Vi vill utveckla skolan. Vår idé innebär ett långsiktigt arbete med att öka måluppfyllelsen genom ett gemensamt synsätt och ett stärkt ledarskap. Det handlar om att stärka förutsättningarna för barns och ungdomars inre motivation, lust att lära och möjlighet att vara medskapande. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på lärande. Kunskap är inte detsamma som lösryckt information, utan kunskap skapas när elever förstår något på djupet och kritiskt kan reflektera över det och sätta in saker i helheter och sammanhang. I ett samhälle och med en arbetsmarknad där kunskapsutvecklingen går snabbt måste våra barn utbildas för att lära om och lära nytt under hela livet. Huvudinriktningen på socialdemokratisk skolpolitik är tydlig. Alla ungdomar ska lämna skolan med kunskaper som ger dem möjlighet att genomföra sina livsprojekt och drömmar.

Varje barn har rätt till lärande och kunskap. Lärarens ansvar är att skapa lärandesituationer för alla barn och unga utifrån gruppens och individens förutsättningar och behov med rätt stöd vid rätt tidpunkt. Vi har som mål att alla elever i Finspångs skolor ska gå ut med godkända betyg från grundskolan och gymnasiet. Flickors och pojkars utbildnings- och yrkesval styrs i hög utsträckning av vilken bakgrund och vilket kön de har. Vi vill att förskolan och skolan ska bli bättre på att vidga barns vyer.

Skolan är en arbetsplats och alla som vistas i den har rätt att känna trygghet och delaktighet vilket har stor betydelse för hur barn och ungdomar mår. För att skapa arbetsro krävs det delaktighet genom ett reellt elevinflytande. Vi socialdemokrater vill att eleverna ska ha utvecklade former för elevdemokrati. Barn och unga måste få vara trygga och fria från kränkande behandling. Vi vill också stärka skolhälsovården genom ett närmare samarbete mellan kommunens och landstingets olika kompetenser och verksamheter. Tidiga insatser kring framförallt barns och ungdomars psykiska hälsa ska förstärkas och utvecklas.

En bra skola kräver engagerade ledare och kompetenta pedagoger. Ett tydligt, engagerat och närvarande ledarskap på samtliga nivåer är en förutsättning för att nå goda resultat. Varje rektor ansvarar för att uppföljning och utvärdering sker av arbetet och att lärare får återkoppling och ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Därför vill vi socialdemokrater satsa på fortbildning och kompetensutveckling för skolans pedagoger och ledare.

Livskraftiga gymnasieutbildningar, såväl studie- som yrkesförberedande,  är en viktig strategisk fråga för Finspångs attraktivitet och framtid. En förbättrad dialog med framtida arbetsplatser är viktig för att utveckla utbildningarna.

Trygghet är att veta att hjälpen finns då den behövs. Bra vård och fungerande omsorg tillhör grundstenarna i vår välfärd. Inom närsjukvården och hemsjukvården får finspångsborna sina grundläggande vårdbehov tillgodosedda. Genom våra stora länssjukhus kan vi erbjuda specialistvård när sådan behövs. Vi måste även här fortsätta utveckla samarbetet mellan kommun och landsting men också med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och föreningslivet. Människor i behov av hjälp ska inte behöva slussas mellan olika myndigheter. För den som har behov av hjälp ska övergångarna mellan olika myndighetsområden och organisationer inte märkas.

Personer med missbruks- och beroendeproblem är ett särskilt ansvar för kommunen. Den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och behandling genom samordnade insatser från såväl den landstingsdrivna sjukvården som den kommunala socialtjänsten, gärna i samverkan med den ideella sektorn.

Den yttersta konsekvensen av att samhället inte är jämställt är mäns våld mot kvinnor, våldtäkt och prostitution. Kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld ska alltid få det stöd de behöver. Barnkonventionen ska alltid följas. Skolan har här en viktig roll både för att barn som lever med missbrukande föräldrar och att barn som blir utsatta för våld får hjälp och stöd. Det behövs satsningar på och avtal med kvinnojourer och bättre samverkan mellan myndigheter och frivilliga verksamheter.

Vi lever längre och är friskare allt högre upp i åldrarna. Det är delvis resultatet av en målmedveten politik för att förbättra allas tillgång till en bra vård och god hälsa i befolkningen. Men äldrepolitik handlar om mer än vård och omsorg. Vi vill nå ett tryggt Finspång där alla trivs även som äldre, där det finns naturliga mötesplatser för gemenskap och ett bra utbud av bostäder som är anpassade till äldres behov. Vi kommer också att verka för möjligheterna att makar får möjlighet att leva tillsammans på äldreboende. Men vi vill också satsa mer på förebyggande verksamhet för att förbättra hälsan så att äldre är friska längre. Det lönar sig både ur mänskligt och ekonomiskt perspektiv.

Äldre har rätt att själva bestämma om sina liv och bli lyssnade till som fullvärdiga medborgare. När hälsan sviktar och man inte klarar sig på egen hand ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där. Den grundläggande kvalitén ska vara så hög att de äldre inte ska vara beroende av att köpa tilläggstjänster eller att deras anhöriga behöver gå ned i arbetstid för att hjälpa sina föräldrar.

Vi vill utveckla det offentliga stödet till äldres aktiviteter genom att se över hur lokala mötesplatser kan skapas och vilket kommunalt stöd som ska gå till lokalbidrag och verksamhetsstöd till seniorboenden, pensionärsföreningar och liknande. Maten och måltiderna ska vara en positiv upplevelse. Vi vill utreda möjligheten att skolmatsalar i samarbete med frivilligsektorn håller öppet för att äldre ska kunna komma dit och äta.

Vi vill tillsammans med landstinget organisera verksamheterna för en bättre helhetssyn och samordning för medborgarnas bästa. Tillsammans med Närsjukvården i Finspång vill vi genomföra en satsning på äldrehälsovård och den allmänna hälsan i befolkningen som kan förstärka det förebyggande arbetet.

Anhörigstödet är en viktig del av det kommunala välfärdsarbetet. Många anhöriga i Finspång, främst kvinnor, gör stora insatser för vården. Även om de insatserna kan kännas självklara för den som vårdar får kommunen aldrig ta det arbetet för självklart. Vi socialdemokrater vill att de anhörigas situation uppmärksammas i alla verksamheter där kommunen kommer i kontakt med anhöriga till äldre, långvarigt sjuka eller personer med funktionsnedsättning.

  • Mindre klasser och grupper i de yngre åldrarna
  • Vi kommer att öppna barnomsorg på OB-arbetstid 2015
  • Sommarskola för elver som vill förstärka eller fördjupa kunskaper
  • Modernisera IT-miljön på skolorna
  • Bra studielokaler och skolbibliotek
  • Avtal om kvinnojourer
  • Större satsningar på kompetensutveckling för personalen i äldreomsorgen
  • Anhöriga ska erbjudas samtalsstöd och möjlighet till avlastning.
  • Träffpunkter för äldre och fritidsgårdar för yngre ska vara öppna under sommaren och storhelger
Sidan uppdaterades senast: 2014-07-15 14:02