Äldres vardag

Vi lever längre och är friskare allt högre upp i åldrarna. Det är delvis resultatet av en målmedveten politik för att förbättra allas tillgång till en bra vård. Men äldrepolitik handlar om mer än vård och omsorg. Vi vill nå ett tryggt Finspång där alla trivs när vi blir äldre, där det finns naturliga mötesplatser för gemenskap och ett bra utbud av bostäder som är anpassade till äldres behov.

Äldre har rätt att själva bestämma om sina liv och bli lyssnade till som fullvärdiga medborgare. När hälsan sviktar och man inte klarar sig på egen hand då ska hemtjänsten, vården och omsorgen finnas där. Och den ska vara av högsta kvalitet. 

Vi vill utveckla det offentliga stödet till äldres aktiviteter genom att se över hur lokala mötesplatser kan skapas och vilket kommunalt stöd som ska gå till lokalbidrag och verksamhetsstöd till seniorboenden, pensionärsföreningar och liknande. Vi vill till exempel utreda möjligheten att vissa skolmatsalar i samarbete med frivilligsektorn håller öppet efter skollunchen för att äldre ska kunna komma dit och äta.

Vi vill tillsammans med Landstinget i Östergötland sätta mål för bättre helhetssyn och samordning mellan vårdens olika enheter. Tillsammans med Landstinget vill vi genomföra en satsning på Äldrehälsovård som kan förstärka det förebyggande arbetet. Vi vill göra större satsningar på kompetensutveckling för personalen i äldreomsorgen. Vi vill också ha fler ”experter” än idag för det behövs exempelvis undersköterskor med särskild utbildning om demenssjukdomar, dietister och andra specialister.

Alla människor ska kunna åldras i trygghet och med värdighet i hela Finspång. Vi socialdemokrater vet att många finspångare oroar sig för att inte få tillräcklig vård och omsorg när de blir äldre. Bra bostäder och en bra vård och omsorg ska finnas när det behövs. Men vi vill också satsa mer på förebyggande verksamhet för att förbättra hälsan så att äldre är friska längre – det lönar sig både ur mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Man ska själv kunna välja sitt vårdboende. Vi vill att maten och måltiderna ska få vara en positiv upplevelse även ”på äldre dar”.

Äldre ska kunna vara trygga i att det finns en bostad som passar just deras behov och önskemål. Seniorbostäder är ett samlingsbegrepp för former av vanligt boende som utmärks av god tillgänglighet och tillgång till gemensamhetslokaler. Det krävs en viss ålder för att få flytta in. Bostäderna finns på den ordinarie bostadsmarknaden och inom ramen för lagen om kommunens ansvar för bostadsförsörjning. Trygghetsbostäder är bostäder för äldre, oftast de som passerat sin 80 års dag, som känner sig oroliga och otrygga i den vanliga bostaden, men ännu inte är så sköra och dåliga att de behöver vård- och omsorgsboendets fulla kapacitet. Trygghetsbostäderna ska uppfylla höga krav på tillgänglighet, tillgång till gemensamhetslokaler där det ska vara möjligt att äta tillsammans, servicevärd/värdinna eller motsvarande och trygghetslarm. Det här är bostäder som ska upplåtas med hyresrätt och med begränsningar i överlåtelse. Personal som resurs till alla hyresgäster bör finnas tillgänglig vissa tider och dagar i veckan för gemenskapsfrämjande och aktiverande insatser. Vi socialdemokrater vill att investeringsstöden till särskilt boende också ska kunna användas för trygghetsboende.

Vi kommer också att verka för möjligheterna att makar får möjlighet att leva tillsammans på äldreboende.
 
Anhörigstödet är en viktig del av det kommunala välfärdsarbetet. Många anhöriga i Finspång, främst kvinnor, gör stora insatser för vården. Även om de insatserna kan kännas självklara för den som vårdar får kommunen aldrig ta det arbetet för självklart. Vi socialdemokrater vill att de anhörigas situation uppmärksammas i alla verksamheter där kommunen kommer i kontakt med anhöriga till äldre, långvarigt sjuka eller personer med funktionsnedsättning. Vi vill att de anhöriga ska erbjudas stöd i form av samtalsstöd och möjlighet till avlastning när den anhöriga behöver vara ledig.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 16:49