Bra vård utgår från individuella behov

Trygghet är att veta att hjälpen finns då den behövs. Bra vård och fungerande omsorg tillhör grundstenarna i vår välfärd. Inom närsjukvården får finspångsborna sina grundläggande vårdbehov tillgodosedda. Genom våra stora länssjukhus kan vi erbjuda specialistvård när sådant behövs. För att behålla och utveckla kvaliteten måste vi ge personalen möjlighet att utveckla sin kompetens. Vi måste också fortsätta utveckla samarbetet mellan kommun och landsting men också med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och föreningslivet.

Antalet personer med missbruks- och beroendeproblem har ökat. Den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas vård och behandling genom samordnade insatser från såväl den landstingsdrivna sjukvården som den kommunala socialtjänsten. Vi vill att kommunen som ett led i att kunna möta de behov som finns deltar i en satsning, tillsammans med landstinget och andra kommuner, på ett behandlings- och kunskapscentrum för missbruks- och beroendevård beläget i Norrköping.

Hälsa är inte bara en fråga om att bota och behandla. Mycket av ansvaret för den egna hälsan ligger på oss själva. Med kloka beslut i frågor kring vår livsföring har vi möjlighet att förebygga sjukdomar. Vi vill därför ha en närsjukvård där finspångarna kan få sina vanligaste sjukdomar behandlade och specialistvård när så behövs i samarbete med resten av länet.
Människor i behov av hjälp ska inte behöva slussas mellan olika myndigheter. För den som har behov av hjälp ska övergångarna mellan olika myndighetsområden helst inte märkas. Genom att använda de goda resultaten från Socam kring arbetslösa och sjuka kan samarbete mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa utvecklas.

Den yttersta konsekvensen av att samhället inte är jämställt är mäns våld mot kvinnor, våldtäkt och prostitution. Kvinnor och barn som är utsatta för våld eller hot om våld ska alltid få det stöd de behöver. Barnkonventionen ska alltid följas. Skolan har en viktig roll både för att barn som lever med missbrukande föräldrar och att barn som blir utsatta för våld får hjälp och stöd. Det behövs satsningarna på kvinnojourer och bättre samverkan mellan myndigheter och frivilliga verksamheter.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 16:47