Delaktighet på lika villkor

Vi socialdemokrater vill utveckla Finspång kommun som plats att leva och bo på. Om Finspång ska kunna växa och hela kommunen kunna utvecklas behöver det skapas fler bostäder, fler attraktiva boendemiljöer. Vi socialdemokrater vill att Finspång kommuns ytterområden ska vara attraktiva att bo och leva i. I centrum vill vi förtäta och förstärka ortens kvaliteter och bygga för boende, service och kultur. En blandning av upplåtelseformer, bostadstyper och bostadsstorlekar leder till minskad boendesegregation och till att fler trivs med sitt boende. Ett starkt allmännyttigt bostadsföretag och en aktiv bostadspolitisk är viktigt för ett solidariskt och rättvist Finspång.

All kommunal verksamhet ska utgå från tillgänglighet, mångfaldsperspektiv och jämställdhet mellan kvinnor och män. Skolans roll är extra viktig när det gäller att forma attityder hos våra barn. Personer med funktionshinder har samma självklara rätt som andra till ett aktivt och självständigt liv. Verksamhet som finansieras med offentliga medel får aldrig utestänga personer med funktionshinder. Tillsammans med föreningar och organisationer vill vi fortsätta arbetet med att bryta social isolering och passivitet bland de psykiskt funktionshindrade.

Kulturen är till för hälsa och glädje. Ett rikt kulturliv hjälper oss att stimulera våra sinnen till fantasi, större livsglädje och bättre hälsa. Vi vill ta vara på den kunskap, erfarenhet och nyfikenhet som Finspångs kulturarbetare har. Mötesplatser och lokaler måste skapas och där är Kulturens Hus en del, utvecklingen av Finspångs bibliotek en annan. Vi vill utveckla bibliotekets förutsättningar att nyttja nya medier och vägar till kultur- och kunskapsutveckling.

Vi vill utveckla kulturlivet i Finspång med en politik för både professionella utövare och för amatörer, en politik som ger alla möjlighet till mer kulturupplevelser i vardagen. Vi vill ge plats för permanent offentlig konst i vår gemensamma miljö och ha mer kulturinslag för eleverna i skolan. Vi vill skapa ett ”kulturstråk” från Kulturens Hus (fd Folkets Hus) ned till stationsområdet och på det sättet rama in och öka attraktiviteten i centrum. Hela Finspångs kommun ska vara trygg, vacker och välskött.

Kulturlivet är inte bara själva kulturutövandet. Den kreativa sektorn, där skapandet är en del, kännetecknas också av möjligheterna till arbetstillfällen. Den kreativa sektorn har ett starkt fäste i Rejmyre. Arbetsmodellen där kan användas för resten av kommunen.

När nya områden exploateras borde offentlig konst vara en lika naturlig infrastruktur som ”hård” infrastruktur. Kommunala markförsäljningar ska finansiera mer offentlig konst i Finspång. Vi vill också se över stödet till samlingslokaler i tätorten och på landsbygden. Utan samlingslokaler får kultur- och föreningslivet svårt att överleva.

Vi socialdemokrater tycker att finspångare bättre ska kunna dra nytta av närheten till Norrköpings kultur- och nöjesliv. Därför kommer vi att verka för att införa en kultur- och utelivsbuss med sen avgång även under veckodagarna. Ingen ska behöva välja bort detta för Finspångs övriga fördelar. Kollektivtrafiken behöver utvecklas i olika delar av kommunen. Vi vill utveckla mindre och mer flexibla kollektivtrafiklösningar som alternativ till stora, halvtomma landsvägsbussar. Vi vill se till att alla som bor och verkar i Finspång kommun ska kunna fortsätta ha tillgång till bredband
 
Ungdomspolitiken är viktig. Det finns många tjejer och killar som inte är aktiva i föreningsliv eller har andra fritidssysselsättningar. Därför är fritidsgårdarna viktiga mötesplatser för ungdomar – något som dessutom uppskattas av föräldrarna. Vi socialdemokrater vill att ungdomar ska kunna vara på sina mötesplatser när de är lediga. Vi vill se över möjligheten till mötesplatser för unga vuxna i anslutning till Arena Grosvad. Vi verkar för att fler fritidsgårdar i hela Finspång öppnar i samverkan mellan kommunen och föreningslivet.
Klyftorna mellan unga och vuxna blir djupare ju tuffare de ekonomiska tiderna blir och ju svårare unga har att etablera sig på arbetsmarknaden. Vi riskerar att få flera årskullar av ungdomar som aldrig varit i kontakt med arbetslivet och kunnat få nätverk och referenser. Vi socialdemokrater tror att sommarjobb är ett sätt att förebygga problem och samtidigt ge ungdomar bättre kunskaper om/och ingångar till arbetsmarknaden. Men sommaren kan också användas för att nå skolans måluppfyllelse eller ge möjlighet att fördjupa sig i ett intressant ämne. Därför vill vi att alla ungdomar i första och andra året på gymnasiet ska få möjlighet till sommarjobb, feriepraktik eller sommarskola!

Utveckla Finspång som idrotts- och föreningskommun. Finspång är en fantastisk idrottskommun på många områden. Elitidrottssatsningar bidrar till att tillväxten och utvecklingen associeras med Finspång. Men utan breddidrott får man ingen elit. Breddidrotten är viktig ur ett folkhälsoperspektiv och för att den engagerar och förenar många människor. Idrottsföreningar har stor betydelse för att stimulera människors kreativitet, demokrati och delaktighet.
 
Människors drivkrafter och vilja att bidra till samhällets utveckling via idrott kultur och annat föreningsliv är en ovärderlig resurs som kommunen på olika sätt kan stödja och ta tillvara. Vi vill därför fortsätta att förbättra samarbetet med föreningslivet för att utveckla Finspång som idrotts- och föreningskommun. Möjligheterna till spontanidrottande för barn, unga och äldre ska få en översyn och vi kommer att fortsätta att arbeta för flickors och pojkars lika rätt till idrott.
 
Alla har en lika självklar plats i Finspång och alla har rätt till ett aktivt liv – också kvinnor och män som har en funktionsnedsättning. De har i regel sämre ekonomi, sämre utbildning och svårare att få arbete än andra. Finspång kommun har ett stort ansvar för att skapa möjligheter till jobb och egen försörjning. Kommunen måste själv och i samverkan med näringslivet, Arbetsförmedlingen och Samhall få fler arbetsgivare att erbjuda arbete åt personer med funktionsnedsättning. Alla ska ha rätt till en bostad som fyller kraven på god tillgänglighet och det ska finnas olika former av stödboende.

Kommunens egna verksamheter är av stor betydelse för Finspångs utveckling, för arbetslivet och för bilden av Finspång. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare och kommunen ska vara en mönsterarbetsplats. Kommunens arbetsplatser ska vila på gemensamma värderingar om kvalitet, inflytande och ansvar. Dessa värderingar ska delas av politiker, ledare, chefer och anställda. Kommunens mönsterarbetsplatser ska kännetecknas av öppenhet och demokrati där varje anställd självklart har rätt till yttrandefrihet och meddelarfrihet. Alternativa driftsformer får inte inskränka de anställdas rättigheter. Vi socialdemokrater kommer att arbeta för att antalet kvinnor i ledande positioner ska öka i politiken och bland kommunens chefer och att fler män arbetar inom omsorgen, självklart med rätt till kollektivavtal och genom att heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 16:42