Det är kring barnen vi ska bygga vår framtid

Det är i ungdomsåren vi lägger grunden för vår framtid. Trygghet, respekt och omtanke ska genomsyra vårt arbete med Finspångs barn och ungdomar. Ingen får falla mellan stolarna och fara illa. Förutsättningarna ska vara lika för alla. Vårt mål är en trygg skola där kvalitet är ledordet. Vi är medvetna om att ett minskat elevantal i framtiden kommer att kräva anpassning av skolorganisationen.

Vi socialdemokrater är övertygade om att en förskola för alla barn som bygger på omsorg om det enskilda barnet och på leken som grund för lärandet är en bra start i livet. Många barn har föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid och som ibland eller ofta behöver omsorg på kvällar och helger. Vi kommer att arbeta för att anpassa och utveckla barnomsorgen för att på ett bättre sätt möta dessa familjers behov och önskemål.

Vi har idéer om hur vi vill utveckla skolan, idéer som innebär ett långsiktigt arbete med att öka måluppfyllelsen genom ett gemensamt synsätt och ett stärkt ledarskap. Våra idéer handlar om att stärka förutsättningarna för barns och ungdomars inre motivation, lust att lära och möjlighet att vara medskapande. Verksamheten ska präglas av en helhetssyn på lärande. Kunskap är inte detsamma som lösryckt information, utan kunskap skapas när elever förstår något på djupet och kritiskt kan reflektera över det och sätta in saker i helheter och sammanhang. I ett samhälle och med en arbetsmarknad där kunskapsutvecklingen går snabbt måste våra barn utbildas för att lära om och lära nytt under hela livet. Huvudinriktningen på socialdemokratisk skolpolitik är tydlig. Alla ungdomar ska lämna skolan med kunskaper som ger dem möjlighet att genomföra sina livsprojekt och drömmar. För att klara det vill vi prioritera tre områden:

Varje barn har rätt till lärande och kunskap och ska känna att skolan möter deras behov. Lärarens ansvar är att skapa lärandesituationer för alla barn och unga utifrån gruppens och individens förutsättningar och behov. Alla barn ska ha de bästa möjligheterna att lyckas i skolan. Därför vill vi socialdemokrater att kommunen i alla grundskolor ska erbjuda studielokaler och läxhjälp till alla barn som vill eller behöver det. Uppföljning och utvärdering av arbetssätt och arbetsformer ska ske utifrån både individperspektiv och grupperspektiv. För att bedöma den enskilda elevens tillägnade kunskap och framsteg ska det finnas möjlighet att välja och variera utvärderingsformer beroende på individuella förutsättningar. Alla barn och ungdomar ska ha en individuell utvecklingsplan. Vi har som mål att alla elever i Finspångs skolor ska gå ut med godkända betyg från grundskolan och gymnasiet. Flickors och pojkars utbildnings- och yrkesval styrs i hög utsträckning av vilken bakgrund och vilket kön de har. Vi vill att förskolan och skolan ska bli bättre på att vidga barns vyer.

Skolan är en arbetsplats och alla som vistas i den har rätt att känna trygghet och delaktighet och det har stor betydelse för hur barn och ungdomar mår. För att skapa arbetsro krävs det delaktighet genom ett reellt elev- och föräldrainflytande. Vi socialdemokrater vill att eleverna ska ha utvecklade former för  elevråd och klassråd. Barn och unga måste få vara trygga och fria från kränkande behandling. Därför måste alla skolor arbeta efter metoder som bevisats fungera (så kallade evidensbaserade) för att kunna bedriva ett effektivt arbete mot mobbing och kränkande behandling bland elever och vuxna. Vi vill stärka skolhälsovården i samverkan med Landstinget i Östergötland.

En bra skola kräver engagerade ledare och kompetenta pedagoger. Ett tydligt, engagerat och närvarande ledarskap hos såväl lärare som ledare på samtliga nivåer är en förutsättning för att nå goda resultat. Varje chef/rektor ansvarar för att uppföljning och utvärdering sker av arbetet i klasser/grupper och att lärare får återkoppling och ges möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Därför vill vi socialdemokrater satsa på fortbildning och kompetensutveckling för skolans pedagoger och ledare. Det kräver ett systematiskt arbete med att utveckla pedagogerna i deras roll i en skola som ska fungera i en föränderlig värld.

Finspong College (Bergska skolan och CNG) ska vara så attraktiv, att det alltid hör till finspångselevernas första val. Livskraftiga gymnasieutbildningar är en viktig fråga för Finspångs attraktivitet och framtid. En yrkeshögskola med exempelvis inriktning mot miljöteknik och energi kan förbereda för arbete inom Finspångs näringsliv. En förbättrad dialog med framtida arbetsplatser är viktig för att utveckla utbildningarna.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 16:46