Finspång är jobb och utveckling

Det är folk i arbete som lägger grunden för vår välfärd. Arbete är nyckeln inte bara till en trygg försörjning utan också till att kunna styra sitt liv och utveckla sina drömmar. De senaste åren har konkurrensen om jobben hårdnat. Det drabbar inte minst ungdomar hårt. Att få våra ungdomar i arbete och utbildning är för socialdemokraterna i Finspång en absolut kärnfråga. Bra utbildningsmöjligheter, anpassade efter näringslivets och det gemensammas behov, sätter fler människor i arbete.

Kommunen ska vara en stabil och uthållig samtalspartner för företag som vill diskutera långsiktiga investeringar. Vi socialdemokrater vill förbättra dialogen med de företag som redan finns i kommunen och med företag som kan tänka sig att etablera sig i Finspång. Vi vill också se över hur man kan underlätta för företag att växa genom en effektivare planprocess och bygglovshantering.

Finspång är framgångsrik på miljö- och energiteknik. Vi socialdemokrater vill satsa på att marknadsföra och underlätta för att Finspång etablerar sig som den plats där företagen är inriktade och ledande inom miljö- och energiteknik. Finspång borde kunna bli ett regionalt och nationellt centrum för detta framtidsområde. Arbetet med att skapa möjligheter till utveckling, produktion och nyetablering är viktigt.


Stödet till finspångare som vill starta nya företag måste förstärkas. Det behövs också stöd och rådgivning till nystartade företag så att de överlever de första åren. Fler unga ska få chansen att prova på företagsamhet och få kunskap om vad det innebär att vara företagare.

Det behövs nya idéer och nya offensiva insatser för att öppna dörrarna till arbetsmarknaden för ungdomar. Vi socialdemokrater vill att ungdomar ska få stöd innan de har blivit arbetslösa – vi vill att de ska få stöd från första dagen av arbetslöshet. Kommunen skall erbjuda möjligheter till egen försörjning istället för bidrag. För detta krävs ett gott samarbete mellan kommunen och arbetsmarknadens parter, ett intensifierat samarbete mellan kommun, fackliga organisationer, näringsliv och utbildning kring sysselsättningsfrämjande aktiviteter. Vi vill att kommunen tillsammans med näringslivet och föreningar ska ta initiativ till nya sociala företag som slussar in långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden.

Vi socialdemokrater verkar för att alla ska få möjlighet till utbildning. Vi tror att utbildning alltid lönar sig och att utbildning är det viktigaste redskapet för att stärka arbetslinjen och överbrygga klassklyftor och könsklyftor. Vi vill att alla ungdomar ska få möjlighet till högre utbildning. Att satsa på vuxenutbildning är självklart enligt vår syn på jobb, arbetsmarknad och tillväxt. Många som har blivit av med jobbet behöver få sin kompetens värderad och validerad. Många vuxna behöver få en ny möjlighet att komplettera sina kunskaper så att de kan omskola sig eller gå vidare till högre studier. Därför vill vi satsa på fler platser på Komvux och i kommunala yrkesutbildningar.

Det behövs också uppsökande verksamhet för att nå unga arbetslösa och yrkesarbetande som saknar avslutade gymnasiestudier. En satsning på omvårdnadsutbildning är en viktig del för att klara det förväntade arbetskraftsbehov som kommer på en lokal och regional arbetsmarknad inom mandatperioden. Möjligheterna till validering av utländska utbildningar är en nödvändighet för att ta tillvara den befintliga kompetensen. Språkträning och svenskundervisning i kombination med arbete skall leda till snabbare etablering på arbetsmarknaden för nya finspångare med utländsk bakgrund.

Attraktivt centrum med handel, service och sköna mötesplatser. Vi socialdemokrater vill ha ett så bilfritt centrum som möjligt. Därför behövs det fler och mer lättillgängliga parkeringsplatser i Finspång. Vi vill, tillsammans med handeln och fastighetsägarna, ha en stark centrumorganisation.

Men kommunen har mycket kvar att göra för att öka tillgängligheten i offentliga lokaler och på allmänna platser. Att bygga om gator och torg och anpassa lokaler för personer med funktionsnedsättningar är investeringar som ökar möjligheterna för människor att delta, att studera och att arbeta. Samtidigt förbättras framkomligheten för alla.

Resvägar och trafikströmmar förändras. Om inte vår infrastruktur utvecklas tar människor och gods andra vägar. Vi socialdemokrater vill ha bra kollektivtrafik till angränsande kommunhuvudorter. Mycket tung lastbilstrafik på riksväg 51 passerar genom Finspång och vi kommer att arbeta för att satsningen på förbifart Finspång kommer högre upp på prioriteringslistan. Dessutom behövs samarbete över kommun- och länsgränser för att få tillstånd en upprustning och nysträckning av 51:an mot Hallsberg och Örebro.

Utveckla Finspång som mötesplats och turistkommun. Naturen med alla dess sjöar och  möjligheter till rekreation och friluftsliv genom kanotleder samt jakt och fiske är en viktig resurs för Finspångs kommun. Därför behöver vi också upplevelseturismen som förutom att det främjar folkhälsan och bidrar till att locka nya invånare även öppnar möjligheter till arbeten. Därför vill vi öka tillgängligheten och attraktiviteten genom att rusta motionsspår, skid- och vandringsleder och förbättra informationen om dessa liksom om naturreservat och friluftsområden.

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 16:38