Finspångs miljö - vårt trumfkort

Naturen och miljön i Finspångs kommun är något vi skall glädja oss åt. Vår landsbygd med dess industrihistoria ska hållas levande. Skogarna och det stora antalet sjöar ger oss möjlighet till ett rikt friluftsliv. Vi ska även skapa boende med sjönära tomter.

En natur i balans är en viktig del av livskvaliteten. Vi socialdemokrater har höga ambitioner kring miljön. Att stärka miljökraven vid upphandling och styra inköp mot närområdet och rättvisemärkt är några av de frågor som behöver arbetas med. Ett samarbete med näringslivet i Finspång kring energi och miljöteknik har också möjlighet att ge spännande förbättringar. Många pendlar dagligen till och från Finspång. En miljöanpassad transportstrategi, med fungerande kollektivtrafik, bra trafikplanering och säkra cykelstråk måste utvecklas. Fler ska vilja och kunna ta cykeln till jobbet på ett säkert sätt. Det kräver underhåll av cykelbanor och satsningar på nya cykelbanor. Alternativa energiformer som exempelvis biogas bör undersökas. Ett nytt resecentrum vid stationen förbättrar vårt resande genom bättre samordning och som mötesplats medan vi väntar.

En utökad besöksnäring med naturen som grund kan skapa nya arbetstillfällen samtidigt som det ökar attraktionskraften för vår kommun.

Vi socialdemokrater vill göra investeringar i ett grönare och miljövänligare Finspång. Det handlar om en utbyggnad av förnyelsebara energikällor, satsningar på bättre kollektivtrafik och underhåll av naturreservat och friluftsområden.

I kommunen finns goda förutsättningar för att skapa förnybar energi – det vill vi socialdemokrater ta tillvara. Vi vill också satsa på och se över möjligheten att investera i solenergi, vindkraft och använda spillvärmen från industrierna. Vi vill också uppmuntra medborgare i Finspång att ta vara på den nya tekniken för att göra egen el hemma i lägenheten eller i villan. Finspång kommun ska fortsätta att erbjuda alla finspångare individuell klimatrådgivning för att lättare kunna ställa om till hållbar lågenergi- och ekologisk konsumtion.

Vi vill att busstrafiken ska vara ett bra alternativ till bilen för fler finspångare. Det är viktigt att det finns en fungerande infrastruktur både för dem som bor i centralorten och för dem som bor på landsbygden. Vi vill att Finspång kommun ska pröva nya sätt att förbättra landsbygdstrafiken, exempelvis genom anropssystem och taxiservice som alternativ till stora, halvtomma landsvägsbussar. Vi ska också undersöka möjligheterna att åstadkomma spårbunden trafik till Finspång.

Vi socialdemokrater vill värna och utveckla kommunens gröna områden. Att investera i lekplatser och lekmiljöer för barn är inte bara bra för barnen, det bidrar också till en grönare plats med mer träd och fler platser att andas och koppla av i. Fler barnvänliga miljöer skapar en hållbar utveckling!

Sidan uppdaterades senast: 2010-07-05 16:50