Lägesrapport 1/1 - 8/4 2010

AKTUELLA ÄRENDEN I KOMMUNPOLITIKEN I GNESTA
Lägesrapport 1/1 – 8/4 2010

Idrottsanläggningarna
Tjänstemännen har antagit Gnesta Is & Event, P-O Stenbacks, som köpare och tecknat ett hyresavtal med honom för skolornas behov samt
allmänhetens åkning. Övertagandet skedde 1/7 2009. Den ratade anbuds-
givaren har överklagat försäljningen till Förvaltningsrätten och S-gruppen i Kultur- o Tekniknämnden vill att Förvaltningsrätten prövar om tillhanda-hållandet av vaktmästartjänster är förenligt med Kommunallagen. Den 29 mars kom Förvaltningsrättens dom, som avvisade överklagandena på ”tekniska grunder”. För vaktmästartjänsterna konstaterar rätten: ”Kommunen har agerat utanför den allmänna kompetensen, då de enligt avtal inte varit skyldiga att tillhandahålla en vaktmästartjänst”

Ny anbudsomgång för konstgräsplanen är på gång. Ett helt nytt angrepps-sätt har inletts i samråd med inblandade föreningar och Sörmlands-idrotten. Man har nu med hjälp av konsult presenterat en framtida ut-vecklingsbild för hela Hagstumosse IP och en i detta sammanhang en optimal placering av konstgräsplanen, som nu har bedömts vara på befintlig A-plan

Gnesta Ishockeyklubb
Klubben har problem med ishallens nye ägares hyressättning och har sökt ett anläggningsbidrag på 400 000:- för säsongen 2010 – 2011. Majoriteten har endast beviljat 180 000:-
Klubben anser att detta är för lite och styrelsen överväger att ställa sina platser till förfogande på årsmötet i maj om inte bidragets nivå höjs väsentligt. Kommunen har lovat ett möte med klubben snarast.

Ekonomichef
T.f. ekonomichef Marlene Bernfalk har från 2010-01-01 utnämnts till ny ekonomichef

Kommunens ekonomi
Kommunen har nu presenterat Årsredovisning för 2009, som visar på ett överskott av 15,2 miljoner efter en ”veritabel tvärnit” i förvaltningarna. Tyvärr har det goda resultatet satt sina tunga spår i förvaltningarnas verksamhet i form av låg personaltäthet och bl.a. stora barngrupper i förskolan. Förändringar måste till.

Partiet har tagit ställning i följande frågor och nedan presenteras utdrag ur dessa:

BAGGIUMS ETABLERING I GNESTA
- Vi socialdemokrater är för en praktisk gymnasieskola i Gnesta kommun och vi välkomnar därför Baggium och de elever, som är beredda att påbörja sin utbildning i Gnesta. Vi ser i dag ett problem med förslaget till placering av gymnasiet, dvs. i brandstationsbyggnaden. I dagsläget finns ett färdigt hyresavtalsförslag mellan Baggium och Gnestahem AB. Om gymnasiet behöver växa utifrån dessa i första skedet inhyrda lokalerna (f.d. Poliskontoret och c:a
80 m2  av brandstationens förrådsutrymme), så innebär detta att olika lösningar finns.

Vi socialdemokrater yrkar därför följande:
Baggiums placering blir i polisens lokaler och lämnad del av brandstationen enligt förslaget till hyresavtal.
Placeringen detaljplaneprövas som ett tidsbegränsat bygglov för ändring av användningen av lokalerna. Om Baggium behöver expandera prövas en ny lokalisering centralt i kommunen
En utredning startar för att utreda ny placering av brandstationen på sikt och en ny lokalisering av IT-enheten
På sikt uppdras till Gnestahem AB att pröva bostadsbyggnation på den aktuella tomten

Särskilt boende i Gnesta – Liljedalshemmet
Diskussionerna om ett ombyggt Liljedalshem har pågått sedan 2005 i olika forum.
Den 15 december 2005 tog socialnämnden ett beslut under rubriken: Behov av ombyggnation av Liljedalshemmet/framtidens särskilda boendeformer.
Enligt en i dagarna aktuell rapport från GFAB har planeringen nu nått så långt att en projekteringsgrupp i princip skulle utses och själva fram-tagandet av bygghandlingar påbörjas. Detta för att komma igång med byggnationen tidig höst 2010. Vid ett möte på landstinget i Nyköping den 3 mars fick kommunchef Nils-Erik Selin och fastighetschef Tom Torell GHAB/GFAB beskedet att landstinget inte var berett att bygga om och fortsätta att hyra ut utan byggnaden skulle säljas.

Ställningstagande:
Vi socialdemokrater vill, med hänsyn till alla inblandade, vårdtagare, anhöriga och personal, att denna fråga får snabbast möjliga lösning. Det är ju faktiskt människors boende- och arbetsmiljö vi åsidosätter när beslut dröjer. Vi förordar därför en ingående diskussion med landstingets politiska ledning för att utröna de olika handlingsalternativen i denna segdragna fastighetsaffär. Förhandlarna måste därefter komma fram till en långsiktig lösning, antingen fortsätter kommunen att hyra lokalerna eller så köper kommunen hela fastigheten. Vi anser att en nybyggnation på en ännu inte fastställd plats är ett väsentligt sämre alternativ ur ett flertal aspekter.

Ställningstagande mot förvärv av fastigheterna runt Strömmentorget
De aktuella fastigheterna (Gamla Konsumhuset, Medborgarkontorshuset och Gamla Posthuset, Gnesta 36:11 o Gnesta 36:12) har under de senaste 15 åren ägts av olika fastighetsägare, bl.a. Nyköpingshem AB (som ägde Posthuset).
I slutet av 1990-talet köptes fastigheterna av Kilenkrysset AB. Efter några års ägande ville bolaget avyttra fastigheterna. Kommunen fick förfrågan, men tackade nej. Då såldes de först till ett danskt bolag och nu senast till Landic Property Violgården AB. Detta senare bolag har nu gått i konkurs och fastigheterna är ute till försäljning igen.
Den moderatledda kommunledningen och kommunchefen är intresserade och kommunchefen, som vd i Gnesta kommunkoncern AB, har lagt ett bud på fastigheterna, för att ”på sikt kunna utveckla centrum i Gnesta”.
Från socialdemokratiskt håll kan vi dela uppfattningen om att Gnesta centrum behöver ”förskönas”, men vi anser inte att detta skall ske med skattemedel.
Själva köpet kan nog ”gå ihop” med intäkter från hyror och utgifterna från de aktuella kapitalkostnaderna, men vi ser inte hur ”utvecklingen” skulle kunna finansieras.
Vi vill använda kommunens investeringsmedel och skatteintäkter till mer behjärtansvärd verksamhet.
Vi vill bl.a. säkerställa Liljedalshemmet, som ett särskilt boende i kommunal regi, vi vill modernisera simhallen och bygga ut Hagstumosse IP.

Därför överlämnar vi utvecklingen av Gnesta centrum till seriösa, privata fastighetsutvecklare, som både har ”ekonomiska muskler” och rätt kunskap.
Vi anser nämligen att fastighetsutveckling inte är en prioriterad fråga för en kommunledning, vare sig det gäller tjänstemän eller politiker.

För sammanställningen svarar:

Gert Nilsson 
Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2010-04-14 18:35