Lägesrapport april-maj 2010

AKTUELLA ÄRENDEN I KOMMUNPOLITIKEN I GNESTA
Lägesrapport april – maj 2010

Byggplaner på Freja-skolans område
Efter det att majoriteten beslutat att dra tillbaka byggplanerna på Frejaskolans område, så har till projektet i viss mån kopplade trafiklösningen vid Frejaskolan för bussar och föräldrar helt ”gått i stå”. Majoriteten skyller på att finansieringen försvann, då projektet lades ner. Vi tycker att inte göra trafiklösningen skapar stora problem för bussar och skjutsande föräldrar.
Tyvärr så utnyttjar skolbussarna Bygdevägen, som uppsamlingsplats i brist på tillräckligt utrymme vid skolan. Boende längs Bygdevägen har under en längre tid framfört klagomål och tyvärr får Länstrafikens tjänstemän inget gehör hos entreprenörerna. Från vår sida anser vi att frågan måste lösas snarast och ekonomi finns

Byggplaner på Thulegatan
Detaljplaneärendet är nu på Utställning efter olika samrådsomgångar. En del synpunkter finns det fortfarande mot förslaget, men politiskt finns det en majoritet för ett antagande. Det blir två 4-våningshus längs Thulegatan, varav endast det ena placeras i parken. En parkyta av motsvarande storlek har tillskapats i östra delen av parken, där en befintlig byggrätt (nuvarande boulebana) tagits bort. I samband med byggnationen kommer parken i övrigt att få en välbehövlig upprustning. Byggstart kan bli runt årsskiftet 2010/2011, beroende på hur försäljningen av lägenheterna går.

Idrottsanläggningarna
Efterdyningarna av ishallens försäljning till Is & Event fortsätter. Gnesta Ishockeyklubb och Gnesta Fotbollsförening har uppenbara svårigheter till att få tillstånd acceptabla hyresvillkor.
I skrivande stund pågår intensiva förhandlingar med dels kommunen, dels Gnesta Is & Event om hyresvillkoren för 2010/2011. Gnesta Ishockeyklubb har hos kommunen ansökt om ett anläggningsbidrag på 400.000: - för hösten 2010 och våren 2011. Kultur- o Tekniknämndens majoritet beviljade endast 180.000:-  för den aktuella perioden. Klubbens styrelse anser att detta är helt för litet och tänkt ställa sina platser till förfogande på årsmötet i maj om inget ytterliga ekonomiskt bidrag kommer. Tyvärr går det rykten om sponsringsavtal med kommunalt bolag, vilket är i dag okänt. Beloppet rör sig om 200.000.- för den aktuella perioden. Från vår sida kan vi inte förstå kommunledningens inställning att inte kunna ge klubben dessa 200.000:- från kommunkassan utan måste gå över ett kommunalt bolag.
Det finns, som vi ser det, även en uppenbar risk att detta kan, av skattemyndigheterna, betraktas som undanhållande av beskattningsbar inkomst.
Även fotbollsklubben har problem med hyresavtal för omklädningsrum.
Troligen kommer dock byggnationen av konstgräsplanen på nuvarande A-plan i gång   i höst efter seriens avslut.
Planerna på ett gemensamt kansli på Hagstumosse för ett flertal föreningar har för närvarande ”lagts på is”, då ett förslag från kommunledningens sida varit att placera detta i ishallen (efter ombyggnad). Från vår sida har vi förordat ett gemensamt kansli för intresserade föreningar ”utanför ishallen”, då vi inte vill ”sitta fast i ytterligare 10-åriga avtal” med Is & Event

Kommunens ekonomi
I februari 2010 antog majoriteten ramar för förvaltningarnas konsekvensbeskrivningar under maj månad 2010. Tyvärr verkar det nu som dessa konsekvensbeskrivningar inte kommer att redovisas i skriftlig form för nämnderna. På kommunstyrelsen den 3 maj, då styrelsen skulle få ta del av konsekvensbeskrivningarna, fanns inte ärendet på dagordningen. Då jag frågade varför, så var man ej klar från ekonomienheten. Detta innebär att kommunstyrelsen inte kan behandla konsekvensbeskrivningarna inför budgetbeslutet i kommunstyrelsen i juni. Hur det går i övriga nämnder är oklart, då de först har sina möten längre fram i maj.
Skatteutfallsprognosen från SKL per 2010-04-28 ser positiv ut och utfallet för 2011 blir 3,0 miljoner bättre än vid rambeslutet i februari 2010. För 2012 gäller 6,0 miljoner bättre och för 2013 12 miljoner bättre. Vid ett maktskifte och med en rödgrön regering kommer skatteintäkterna att väsentligt öka för 2011 och 2012. De exakta siffrorna kommer i vårt budgetförslag till den 20 maj.
  
Ordenshuset i Björnlunda
Majoriteten i Kultur- och Tekniknämnden har beslutat att sälja Ordenshuset, då verksamheten ger ett underskott på c:a 50.000/år. Vi socialdemokrater anser däremot att byggnaden skall vara kvar i kommunal ägo och drivas av frivilliga krafter i Björnlunda. Nu är det klart och huset är sålt för mer än 1,5 miljoner.

Vårdnadsbidrag
Majoriteten införde bidraget per 1 juli 2008. Inget utav dessa barn förutsätts då ha lämnat någon förskoleplats, vilket innebär en helt utökad kostnad för kommunen. Nu är antalet beviljade vårdnadsbidrag 19 st. I budgeten för 2010 är c:a 1,0 miljoner avsatt till Vårdnadsbidraget!!

Kommunens Framtidsmöten
Nu har kommunen genomfört sina tre planerade Framtidsmöten i Stjärnhov, Björnlunda och Laxne. Ett antal ortsbor och engagerade politiker samt tjänstemän har deltagit på mötena.
Uppföljning med särskilda intresserade grupper kommer att ske under hösten 2010, troligen efter valet. Från partiets sida drog vi redan under hösten igång möten med engagerade ortsbor i Stjärnhov och Björnlunda. Vi har till dags datum genomfört  3 möten på vardera orten och även haft ett byalagsgruppsmöte i Stjärnhov om Nysätter

Liljedalshemmet
Planerna på ombyggnad av Liljedalshemmet går trögt. Lars Lind och Gert Nilsson har fått kommunledningens uppdrag att stöta på Jörgen Danielsson, för att få fart på processen. Kontakter pågår och ett snart besked är i sikte.

Kommunledningens planer på inköp av centrumfastigheter vid Strömmentorget.
Från kommunledningen pågår utredningen om byggnadernas tekniska status inför ett eventuellt köp för 45,3 miljoner. Från vår sida har vi sagt NEJ till en ev. affär, då den med största sannolikhet kommer att ta kommunala skattemedel i anspråk för kommande renoveringar och ombyggnadsprojekt. Låt marknaden hantera detta.

Gnesta Praktiska gymnasium (Baggium)
Gymnasiet kommer att starta i höst och ombyggnadsarbeten pågår. Från vår sida är vi positiva till etableringen i Gnesta, men har synpunkter på placeringen. Kontakter kommer att tas med gymnasiets ledning före semestern

För sammanställningarna svarar


Gert Nilsson
Oppositionsråd

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-23 09:42