Rådslag om kommnalpolitik på 2010-talet

  Vill DU vara med och påverka framtidens politik i Gnesta? 

Vi socialdemokrater vill ha synpunkter och förslag från invånarna i kommunen för att försöka ska en bra en bra kommun att bo och leva i.

  

Hösten 2008 – våren 2009  

RÅDSLAG OM     KOMMUNALPOLITIK   I GNESTA PÅ 2010-TALET   SOCIALDEMOKRATERNA I GNESTA  www.gnesta.sap.se

 FRÅGOR I RÅDSLAGET  

 

  1. Var ska vi arbeta?
    Inom Gnesta kommun finns det många små och medelstora arbetsplatser. Dessutom pendlar många Gnestaboende till arbetsplatser utanför kommunen.

      a)      Vad kan göras för att få till stånd fler arbetsplatser inom kommunen?

      b)   Vad kan göras för att underlätta pendling till arbetsplatser utanför
kommunen?

 

 

  1. Var och hur ska vi bo?

 

Tillgången till bra bostäder är en annan grundläggande fråga för Gnestaboende och för inflyttningen till kommunen. Även tillgången på olika boende- och upplåtelseformer exempelvis eget hus, hyresrätt, bostadsrätt, är viktiga för den boendes val och ekonomi. Det gäller också att planera för boendet under olika skeenden i livet, från barn till pensionär.

 

a)      Hur anser du/ni att boendet i Gnesta kommun ska utvecklas i framtiden? Var ska vi bygga bostäder? Vad ska byggas? Vilka upplåtelseformer?

 

b)      Hur bör ungdomars boende lösas?

 

c)      Hur ska de äldres boendeformer vara?

 

 

  1. Hur ska vi färdas?

 

Kommunikationerna på vägar och järnvägar är viktiga för resor i samband med arbete, skola och på fritid. Vi är beroende av ett väl fungerande vägnät både inom och igenom kommunen. Vi är också beroende av pendeltåg, regionaltåg och busstrafik.

 

Gatunätet inom tätorterna är viktigt inte minst för våra närkontakter. Dessutom vill vi ha en grön närmiljö med gång- och cykelvägar.

 

a)      Vad behöver förbättras när det gäller kommunikationer?

Vägar? Restider och antal förbindelser inom kollektivtrafiken?

 

b)      Hur ska närmiljön förbättras med grönområden, gator, gång- och cykelvägar?

 

 

  1. Hur ska vi utbilda oss?

 

Förskola, grundskola, gymnasium och högskola/universitet är utbildningsstegen från tidigt i livet till dess vi går ut i arbetslivet. Dessutom finns det en andra chans med vuxenutbildningen.

 

a)      Vad behöver förbättras inom förskolan, skolan och utbildningens område?

 

  1. Vad behövs för idrott och hälsa för kropp och själ?

 

Under hela vårt liv behöver vi motion, aktiviteter och upplevelser. Det ger oss förutsättningar för en bra uppväxt och god hälsa. För att utöva detta behövs anläggningar av olika slag och tillgänglighet till naturen.

 

a)      Vad behöver vi satsa på inom idrottens område?

b)      Vad behöver vi satsa på inom kulturens område?

 

  1. Vad behöver göras inom vård och omsorg?

 

Om vi har handikapp av olika slag så har vi rätt till boende, arbete och aktiviteter på samma villkor som andra i samhället. Naturligtvis med hänsyn tagen till det psykiska, fysiska och/eller sociala handikappet.

 

Omsorgen och vården av äldre inom kommunen bör präglas av kontinuitet, mångfald och alternativ utifrån den äldres behov. Inom dessa ramar måste den äldre få ökad valfrihet.

 

a)      Vad behöver göras inom ”handikappområdet”?

b)      Vad behöver göras inom vården och omsorgen av äldre?

 

  1. Hur vill vi ha vår miljö?

 

Vi blir allt mer kunniga och medvetna om hoten i vår yttre miljö. Utsläppen i luft och vatten förorenar och försämrar miljön både på kort och lång sikt.

 

a)      Vad kan vi göra i Gnesta kommun för att minska på utsläppen av föroreningar?

 

8. Hur får vi fler turister till Gnesta?

 

Gnesta kommun har goda förutsättningar för ökad turism och för besöksnäringen.

 

a)      Vilka insatser behövs för att får fler turister/besökande till Gnesta kommun?

 

9. Andra frågor och synpunkter du/ni vill ta upp

 

……………………………………………………………………………………..

 

10. Hur betalar vi ”kalaset”?

 

Allt har sin kostnad. Därför behövs intäkter. Vill vi bygga ut anläggningar/inrättningar, utöka verksamhet, underhålla byggnader, ledningsnät och gator osv. måste vi finansiera det. Naturligtvis vill det till en effektiv hushållning med den kommunala skatten, taxorna och avgifterna som vi betalar. Men det kanske ändå inte räcker till för det som vi önskar skaffa oss gemensamt inom kommunen.

 

a)      Hur ser ni på en höjning av skatten i Gnesta kommun?

b)      Hur ser ni på en höjning av taxorna i Gnesta kommun?

c)      Finns det andra sätt än skatt och taxor att finansiera kommunal verksamhet?

 


 

VARFÖR RÅDSLAG?

 

Socialdemokraterna i Gnesta arbetar, för närvarande som oppositionsparti, med de politiska frågorna i Gnesta kommun utifrån det valprogram som presenterades inför 2006 års val. Dessutom agerar vi med ytterligare egna initiativ och reagerar på den borgerliga majoritetens förslag och beslut.

 

Vi anser att det behövs en bredare diskussion om de politiska frågorna i kommunen bland medlemmar, sympatisörer och andra intresserade.

 

Därför drar vi igång rådslaget ”Gnesta på 2010-talet”.

 

Svaren på rådslaget kommer att ligga till grund för framtida handlings- och valprogram.

 

 

VAR LÄMNAS SVAREN?

 

Skriftliga svar på frågorna i rådslaget skickas till Gnesta Arbetarekommun, Box 11, 646 21 Gnesta eller på mejl:

arbetarekommun.gnesta@telia.com

 

Börje Johansson 015814232@telia.com

 
Sidan uppdaterades senast: 2008-10-22 16:37