Valfrihet och alternativa driftsformer i Gnesta kommun

Uttalande antaget på medlemsmöte 2008-02-21


UTTALANDE FRÅN GNESTA ARBETAREKOMMUN MED ANLEDNING AV DEN BORGERLIGA MAJORITETENS FÖRSLAG ”VALFRIHET OCH ALTERNATIVA DRIFTSFORMER I GNESTA KOMMUN”

Den borgerliga majoriteten i Gnesta kommun föreslår i dokumentet ”Valfrihet och alternativa driftsformer i Gnesta kommun” tillvägagångssätt för att privatisera kommunalt driven verksamhet. Gnesta Arbetarekommun anser däremot att verksamheter inom kärnområdena: skola, vård och omsorg även i fortsättningen ska bedrivas i kommunal regi. Sådana verksamheter ska inte bli föremål för driftformer, som syftar till privata vinstintressen.

Vi, socialdemokrater, är självklart positiva till valfrihet utifrån individens behov av utbildning, vård och omsorg. Däremot avvisar vi bestämt en valfrihet, inom dessa områden, som bygger på privata vinstintressen och ”plånbokens” storlek.

Vi anser:

att medborgarna i Gnesta kommun skall ha lika tillgång till kvalificerad och effektiv äldreomsorg, barnomsorg och skola.

att det inte har kunnat påvisas att det finns ekonomiska fördelar för varken brukare eller kommunen vid en privatisering.

att en kommun av Gnestas storlek, med ca 10 000 innevånare, skall upprätthålla en fullödig kommunal verksamhet inom kärnområdena inom alla kommundelar och inte splittra resurserna på flera driftsformer.

att en helhet på tjänsterna inom kärnverksamheterna måste upprätthållas för att vård, omsorg och skola skall bedrivas med kvalité och kontinuitet för brukarna.

Sammanfattningsvis anser Gnesta Arbetarekommun att rättvis tillgång till äldreomsorg, barnomsorg och skola skall tillgodoses genom fortsatt kommunal drift, Vi avvisar därför att redan fungerande kommunalt skattefinansierade verksamheter tas över av vinstdrivande privata bolag. Vi vill fortsätta arbetet med att utveckla personalens kompetens och serviceförmåga till gagn för brukare och medborgare i hela Gnesta kommun.

Den borgerliga majoriteten föreslår även (i samma dokument) att vårdnadsbidrag skall införas i Gnesta kommun, vilket vi motsätter oss. Ett vårdnadsbidrag motverkar jämställdheten och arbetslinjen. Vi vill fortsätta och satsa på platser och kvalité inom förskolan. Vårdnadsbidraget tar bort resurser från en sådan utveckling, eftersom det ska finansieras med kommunala medel.

Om den borgerliga majoriteten, trots allt, beslutar och genomför enligt sitt dokument, kommer Gnesta Arbetarekommun att ta fortsatt ställning i denna fråga i sitt valprogram inför 2010 års val.

 

Läs även reservation från S-gruppen i KF mot den borgeriga majoritetens förslag VALFRIHET OCH ALTERNATIVA DRIFTSFORMER I GNESTA KOMMUN

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-25 13:29