Mål och budget

Vi socialdemokrater har kommuninnevånarnas, och framför allt barnens, bästa för våra ögon. Vi är ett parti som lyssnar till Haningeborna och som söker bredast möjliga stöd för en politik som ger Haninge en bra grund för att utvecklas och växa.

 

Socialdemokraternas förslag till budget för åren 2009-2010 är en stark budget med stora investeringar i våra unga och äldre. De ekonomiska ramarna utökas samtidigt som vår budget innehåller ett ekonomiskt överskott som ger kommunen beredskap för oförutsedda händelser. När saker och ting händer utanför vår kontroll så ska inte våra barn, unga eller äldre drabbas. Den budget socialdemokraterna nu lägger kommer att ge kommunen förutsättningar att återuppta det positiva utvecklingsarbete som vi gärna ser. Det är en budget som innebär minskade klyftor, inte ökade, och som investerar för framtiden.

 

Haninge kommer den närmsta tiden behöva investera kraftigt i både befintliga och nya lokaler. Det finns ett stort behov av att både rusta upp flera av våra befintliga förskolor och skolor men också bygga helt nya. Bland annat behövs nya förskolor i Tungelsta, Västerhaninge, Handen och Vendelsö och nya skolor i Jordbro, Brandbergen och Vega. Det kommer att vara nödvändigt att låna till dessa investeringar vilket kan innebära att inte bara kommunkoncernens totala låneskuld ökar utan även kommunens egen låneskuld.

 

Vi socialdemokrater är ett parti av många föräldrar. Vi vill satsa på barnen och ungdomarna. Vi vill se fler lärare i skolan, mindre barngrupper i förskolan och skolbarnsomsorgen. Vi vill genom höga förväntningar, tydligare krav och tidigare kunskapsuppföljningar öka skolresultaten. Haninges förskolor och skolor ska bli de bästa i Sverige.

 

Haninge behöver fler bostäder. Idag byggs det många villor och bostadsrätter vilket är positivt men vi vill också se fler billiga hyreslägenheter som framförallt våra ungdomar kan efterfråga. Vi vill utveckla den allmännytta Haninge har och investera i fler hyreslägenheter. Haninge Bostäder bör ha som mål att bygga i genomsnitt 50 nya hyreslägenheter per år.

 

För oss socialdemokrater är verksamhetens kvalitet viktigare än driftsformen. Vi ser inget egenvärde i att knoppa av väl fungerande kommunala verksamheter om det inte leder till bättre kvalitet, ökad tillgänglighet eller bättre bemötande. Vi har ett alternativ till den moderatstyrda politiken som sätter kvaliteten främst men som också ökar Haningebornas möjligheter att välja.

 

Vi vill skapa en positiv utveckling för Haninge. Vi behöver öka investeringarna för att skapa fler jobb till kommunen och få alla våra små företag att växa och utvecklas. Vi vill se en särskild strategi- och handlingsplan för hur vi kan stärka det lokala näringslivet och hur vi kan skapa fler jobb i Haninge och regionen. Vi vill att Haninge ska vara en positiv samverkanspart på Södertörn i syfte att utveckla regionen och stärka vår position som en attraktiv boendeort och en bra plats för näringslivet att etablera sig på. Centrala Handen ska utvecklas till en regional kärna.

 

Haninge ska ha en äldreomsorg i världsklass. Vi vill bygga ett äldreboende i Jordbro samt möjliggöra för fler seniorbostäder. Vi vill utveckla den sociala ekonomin och ge kultur- och föreningslivet än bättre förutsättningar att utvecklas. Vi vill ta till vara vår skärgård och se till att den kan vara levande året om.

 

För att klara framtidens utmaningar är det viktigt att investera i en god miljö. Vi vill se att Haninge är en ledande aktör i att göra Haninge grönare.

 

Haninge 2008-05-22

 

 

 


Robert Noord (s)                                      Anders Lindberg (s)           

Oppositionsråd                                         Ordförande                        

Sidan uppdaterades senast: 2008-02-19 12:29