Mål och budget 2015-2016

Vision

Socialdemokraternas vision för Haninge tar sin grund i en trygg och jämlik kommun med hög livskvalité. I Socialdemokraternas Haninge prioriteras jobben och framtidens hållbara tillväxt högst. Haninge skall vara en kommun dit näringslivet kommer för att växa och invånare kommer för att hitta arbete och livskvalité.

Vi vill att Haninge ska ha en skola som skapar drivna och ambitiösa elever. En skola där tryggheten och lärandet står i centrum. Där det finns en röd tråd av högkvalitativ utbildning från förskolan till gymnasiet som förbereder barnen för ett framgångsrikt yrkesliv men också för vidare studier.

Vi vill att Haninge skall vara en trygg plats med hög livkvalité. För oss innebär det vacker natur, en väl fungerande samhällsservice och ett rikt kulturliv. Kulturen är en viktig del i en levande och spännande kommun. Tillgång till musik, teater, konst, idrott och andra kulturyttringar är avgörande för så väl människors som samhällets utveckling.

Haninge ska vara en kommun för alla tider i livet. Därför måste omsorgen vara nära och brukaren ha inflytande. Ett samhälle där vi tar hand om våra medmänniskor.

Vår vision är bostäder i varierad miljö. Haninge har en mångfacetterad miljö med vacker skärgård, vitala tätorter och vidsträckta naturområden. En smart blandning av upplåtelseformer ger alla möjlighet till ett boende som passar.

Närheten till kommunikationer är viktigt för rörelsefriheten, därför vill vi ha en billig och lättillgänglig kollektivtrafik i hela kommunen. Gör Haninges miljö bättre och möjligheterna till pendling större. I vår vision är Haninge vital i sin roll som regional stadskärna i den expansiva Stockholmsregionen.

 

Vår verksamhetsidé

I Haninge ska man kunna vara sig själv. Här ska det vara lätt att leva, bo och arbeta. Vi möjliggör ett rättvisare samhälle där alla ska ha goda förutsättningar att skapa sig ett gott liv och ha makt över sin tillvaro. Vi vill skapa en framtid i frihet, rättvisa och jämlikhet.

 

Vårt framtidskontrakt för Haninge

Vi socialdemokrater föreslår att kommunens verksamheter tillförs närmare 275 miljoner kronor 2015. Det krävs för att våra barn ska få en bra uppväxt och våra äldre ett värdigt liv. Det krävs också för att Haninge ska kunna utvecklas till en attraktiv kommun att bo i. Kommunens budget ska vara i balans. Under budgetåret 2015 påbörjas arbetet med att genomföra Socialdemokraternas framtidskontrakt:

1)  Ingen som kan jobba ska behöva gå på socialbidrag - Ställ krav på sysselsättning genom att fler anställs inom näringsliv, skola, vård eller erbjuda utbildning som leder till jobb.

2) Mindre klasser går före fler skattesänkningar. Haninge kommun ska anställa minst 120 lärare och pedagoger innan 2018

3) Ordning och reda i vård och omsorg går före nya privatiseringar. Sjukvård och omsorg ska vara tillgänglig och nära. Bygg fler äldreboenden, utveckla närsjukvården och förverkliga ett specialistsjukhus vid nuvarande Handenterminalen.

4) Bygg små hyresrätter för unga och studenter – Det ska byggas minst 600 nya bostäder i Haninge varje år. För att lyckas krävs ett nybyggarhandslag mellan byggbolagen och kommunen. Haninge Bostäder ska öka bostadsbyggandet kraftigt.

 

Arbete, näringsliv och ekonomi

Vi menar att Haninge nu behöver en politik för tillväxt och konkurrenskraft där fler nya företag kan etableras, och de som redan finns stimuleras och utvecklas. Det ger nya jobb till Haningeborna.

Socialdemokraterna har en nollvision mot arbetslösheten. Det är ett stort misslyckande att duktiga och många gånger välutbildade människor får stå utanför samhället.

Ett särskilt utvecklingsbolag för den regionala stadskärnan ska skapas med kompetent ledning. Syftet är att se till att fler företag väljer att etablera sig i centrala Haninge. De över 6 000 företag som redan finns i Haninge kan då växa och utvecklas ytterligare. Kommunen ska vara en aktiv part i att utveckla såväl Jordbro torg som Västerhaninge centrum.

Ungdomars första kontakt med arbetslivet är ofta genom ett sommarjobb.

Haninge ska därför genom initiativ och i samarbete med såväl näringslivet som ”kommunala verksamhetsgrenar” införa en särskild sommarjobbsgaranti.

Vi vill införa rätten till heltid för de kommunalt anställda. De anställda ska själva få välja om man vill arbete heltid eller inte. Detta innebär att kommunen blir en bättre arbetsgivare samtidigt som kvaliteten i välfärden ökar.

En skola för kunskap

Haninges förskolor och skolor ska bli de bästa i Sverige. Det ska vara enkelt att vara förälder i Haninge. Det ska bli fler lärare i skolan och mindre klasser i de grundskolans lägre åldrar. Det är genom höga förväntningar, tydligare krav och tidigare kunskapsuppföljningar som vi förbättrar skolresultaten.

 

Fler bostäder

Haninge behöver fler bostäder. Vi vill se fler villor och bostadsrätter men vi vill också se fler hyresbostäder som framförallt våra ungdomar kan efterfråga. Det finns också en omfattande efterfrågan på hyresbostäder med tillgång till hiss. Haninge Bostäder är en aktör som har en viktig roll i att ta fram efterfrågade bostäder.

 

 Robert Noord                                Margareta Bernhardsson

Oppositionsråd                             Gruppledare

 

 Mål och budget 2015-2016