Barnen är vår framtid

Höör förskolor och skolor har en fantastisk personal. Trots att samtliga verksamheter utsatts för nedskärningar under hela den gångna mandatperioden så lyckas lärarna i Höörs skolor att förbättra resultaten och förskolorna lyckas bibehålla en god kvalitet.  De är värda all beundran.

En allvarlig fråga är dock hur länge de ska orka när det blir fler barn i barngrupperna med ökad stress för både barn och personal som följd eller när det blir allt svårare att få resurser för att hjälpa de barn som av olika anledningar har svårt att tillgodogöra sig kunskaper i skolan. På längre sikt kan det innebära allvarliga arbetsmiljöproblem för både barn och vuxna.

Hur påverkas barnen av det som kallas förtätad verksamhet d.v.s. mindre yta för barnen att röra sig på. Var finns barnperspektivet?

Alliansen säger sig vilja utveckla och förbättra skolans verksamhet med fokus på kvalitet och goda resultat. Hur ser förutsättningarna ut för Höörs del?
Under hela den gångna mandatperioden har Alliansens satsningar på skolan resulterat i lägre lärartäthet. De flesta kommuner har försökt öka personaltätheten efter 90-talskrisen i vetskap om att läraren är en viktig framgångsfaktor. Men inte i Alliansens Höör!

Satsa på lärarna säger ett Alliansparti.
I årets budget fanns det 0,5 % till löneökningar åt lärarna. Löneökningen blev 2,5 %. Mellanskillnaden fick tas inom budgetram. Hur påverkade det verksamheterna?

Budgeten för 2011 tas snart i fullmäktige. Där kan man se om vallöftet att Alliansen vill förbättra skolans verksamhet stämmer. Alla är överens om att läraren är en viktig framgångsfaktor för goda resultat.
Kommer Alliansens budget att medge fler lärare i en kommun som ligger kraftigt under riksgenomsnittet? Om man tittar på deras budgetförslag så är svaret nej. Det förutsätter färre lärare och förskollärare

Skolpeng har införts i Höörs kommun med en uttalad avsikt att öka incitament för skola och förskola att anta fler barn/elever. Skolorna ska få möjlighet att påverka sin budget.
Samtidigt höjer det nybildade kommunala bostadsbolaget hyrorna för skollokalerna med 17 % och det skrivs hyreskontrakt på upp till 25 år. Hur kan man som rektor påverka sin budget när man inte kan lämna sina lokaler för att hyra billigare.. Hur många lärare kostar det?

Den nybyggda Sätoftaskolan blev nästan dubbelt så dyr som budgeterat. Skolan ska bära kostnaden själv. Hur många lärare motsvarar det?

Alliansens sätt att hantera skolans budget och skolpeng resulterar för närvarande i att varje nytillkommet barn i skolan eller förskolan ger ett budgetunderskott i verksamheten.  Detta i en inflyttningskommun! 
Kommer det också att regleras med lägre personaltäthet?

Skolmiljön skall förbättras och förutsättningarna för goda studieresultat ska främjas lovar ett annat Alliansparti. Om detta råder det total enighet men hur det ska gå till där går åsikterna isär

Ökad valfrihet ger ökad kvalitet, säger Alliansen.
Satsa mer på förskolan och skolan och ge pedagogerna rimliga förutsättningar att utföra sitt viktiga uppdrag, säger vi. Barnen är vår framtid.

Maria Boström-Lambrén (S)

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-26 20:53