Kubelidens borgen

Vi har inom socialdemokraterna alltid hävdat att kommunen inte ska gå i borgen för enskilda verksamheter då vi menar att det inte ingår i det kommunala uppdraget vilket är att tillgodose medborgarnas behov.

Nu har förvaltningsrätten slagit fast att det inte finns några synnerliga skäl för att ge ett individuellt riktat stöd till en enskild näringsidkare för dess behov. Ett sådant stöd anser rätten inte främjar näringslivet i allmänhet i kommunen. Därför är beslutet om att bevilja borgen ett brott mot kommunallagens likabehandlingsprincip.

Förvaltningsrätten anser också att fullmäktigebeslutet utifrån Skollagens reglering som syftar till likabehandling av verksamhet i offentlig och enskild regi bryter mot kommunallagens likställighetsprincip. Om ett kommunalt stöd vid sidan av regelverket ska ges så måste det finnas sakligt grundade skäl för detta.

Höörs kommun har inte kunnat visa att sakliga eller synnerliga skäl föreligger. Man talar om att allmänt främja utvecklingen av enskilda verksamheter men detta anser inte förvaltningsrätten vara ett sakligt eller synnerligt skäl för att bevilja borgen.

Kubeliden är verksam på en konkurrensutsatt marknad. I Alliansens Höör gäller marknadsekonomins villkor inom barn- och utbildningssektorn, såväl för den kommunala som för den enskilda utbildningsverksamheten.

Nu har förvaltningsrätten slagit fast att likabehandling och likställighet även gäller i Alliansens Höör.

Tiden kommer att utvisa om sista ordet är sagt och om Alliansen är beredd att ompröva sin uppfattning om när borgen bör beviljas.

Maria Boström-Lambrén

Gruppledare (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-05-03 18:45