Införande av fritt val i särskilt boende.

Protokollsanteckning gällande ärendet ”Införande av fritt val inom särskilt boende”.

Vid en noggrann genom läsning av underlaget för beslut till dagens ärende i Kommunstyrelsen upptäcktes en del att det på en del punkter uppstod frågetecken på innebörd eller tolkningar. Detta framfördes under mötet men togs inte för relevant varför vi yrkade på återremiss av ärendet för ytterligare genomgång av Socialnämnden. Vi anser att det finns risk för att medborgaren inte kommer att få den service på den nivå och med de intentioner på omhändertagande som underlaget framställer om inte frågetecknen tydliggörs. Vi tycker det är både tråkigt och respektlöst mot oss förtroendevalda och medborgarna att inte ta de framförda synpunkterna på allvar. Om vi upptäcker oklarheter i underlaget så kommer de med stor sannolikhet att uppkomma senare också. Bättre då anser vi att rätta till detta eller klargöra innebörden med en gång än vänta och se. Det kan tyvärr då bli så att en eller flera medborgare kommer att hamna i kläm innan kommunen rättar till misstaget. Det kan också bli så att kommuninvånarna, vid en eventuell tvist, får betala betydligt mer än som avsett med avtalet pga otydligheter. Detta är helt emot våra principer som är att man ska vara noggrann och försiktig med varje inlämnad skattekrona.

Stefan Lissmark
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2010-09-26 17:29