Kommunfullmäktiges förändrade roll

Protokollsanteckning gällande Kommunfullmäktiges roll i den kommunala beslutsordningen och svar på Sverigedemokraternas motion.

För oss Socialdemokrater är Kommunfullmäktige i Höör ett mycket viktigt organ i den kommunala beslutsordningen och för demokratin. Det är i kommunfullmäktige som kommuninvånarna i Höör kan få inblick i vilka besluts som tas och därmed också ska och kan, få möjligheten att reagera och agera mot ett förslag till beslut.

Det var därför vi Socialdemokrater tog upp en diskussion om kommuninvånarnas och fullmäktigeledamöternas inflyttande över beslut när förslaget om att införa den nya kommunala styrningen föreslogs.

Målstyrningsinstrumentet innebär att, för kommuninvånarna viktiga och kanske livsavgörande beslut, fattas på nämndsnivå utan inblick från invånarna. Målstyrning innebär att ledamöterna i fullmäktige måste vara mycket tydliga i sina målformuleringar för verksamheten, samt syna den föreslagna budgeten innan beslut tas. Det innebär att varje ledamot måste vara mycket väl påläst och informerad vid sammanträdena. De måste också, om de vill få en diskussion om verksamheternas görande, skriva interpellationer eller ställa enkla frågor i fullmäktige. Det blir med andra ord en annan arbetsordning i kommunfullmäktige med målstyrningsinstrumentet än vid direkt styrning.

Sverigedemokraterna visar i sin motion på en av dessa effekter som målstyrningen har givit. När väl kommunfullmäktige har tagit beslut om mål för verksamheten och nämnden budget är beslutad, så är det upp till nämnden att fatta egna beslut om verksamheten om besluten ligger inom ram och följer kommunfullmäktiges uppställda mål.


För Socialdemokraterna i Höör 2010-03-09  
Stefan Lissmark
Gruppledare i Ks

Sidan uppdaterades senast: 2010-03-12 22:39