Reservation gällande Kultur- och fritidspolitiskt program 2010.

 

Kommunstyrelsen har fått Kultur- och fritidspolitiskt program 2010 för godkännande. Vi Socialdemokrater har en del påpekande i programmet som vi vill att man ska förändra och yrkade därför återremiss.

Vi anser att i ett Kultur- och fritidspolitiskt program ska man redovisa den politiska viljeinriktningen för och definiera vad vi menar med kultur och vad vi menar med fritid i Höör.

  • Vi anser att man ska beskriva hur man kan utveckla samarbetet mellan näringsliv och kultur och fritid. Hur når man till exempel ut med kulturen på arbetsplatserna som finns i Höör? Hur förhåller vi oss till sponsring från näringslivet, i vilken form och inom vilka områden ska det förekomma och hur mycket?
  • Vi anser att kultur och fritid är en viktigt redskap för att kunna integrera människor som av olika anledningar befinner sig vid sidan av samhället. Samspelet och samverkan mellan oss människor blir oftast bättre och underlättas genom kulturen och fritidsaktiviteter.  Därför ska man redovisa idéer för hur detta ska ske och vilka mötesplatser för detta vi vill ha.
  • I foldern nämns knappast eller inget om handikappades, ekonomiskt resurssvaga eller äldres kultur och fritid. Hur kan vi medverka för att öppna upp, göra tillgängligt och tillgodoses dessa medborgares önskan och behov av kultur och fritid?
  • Kulturturism är ett stort och givet inslag i många kommuner. Här nämns detta inte med ett ord! Ska inte Höör satsa på turism framöver?
  • Utbytet av idéer och influenser från våra tre vänorter nämns inte heller. Är det inget vi ska ägna oss åt under de närmast åren?
  • Utvecklingen i närområdet, regionen och de delar av Europa som ligger närma oss finns inte med.
  • Slutligen måste texten ändras redaktionellt och språkfel rättas.

Det är med andra ord många och viktiga frågor för våra medborgare i Höör som inte tas upp i det föreslagna Kultur- och fritidspolitiska programmet. Om det inte rättas till kan vi Socialdemokrater tyvärr inte ställa oss bakom det.

För Socialdemokraterna i Höör
Stefan Lissmark
Gruppledare

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-10 17:21