Utökad borgen till Eden

Socialdemokraterna i HÖÖR  Höör 2010-01-20

 Reservation gällande kommunalt borgensåtagande för Edens skola i Höör.

Edens skola i Höör har inkommit med en begäran om kommunalt borgensåtagande för att bygga till förskola och fritidshem, inköp av inventarier, bygga nytt kök till förskolan, bygga ny ventilationsanläggning samt renovera befintligt kök.
 
Vi yrkar avslag på framställan enligt följande skäl:

*Edens skola är en konfessionell skola. Då vi Socialdemokrater var med och beslutade i riksdagen om att tillåta friskolor var det utifrån att dessa skulle tillföra samhället en annan pedagogik än vad som var vanlig i de kommunala skolorna. Vi motsatte oss redan då och gör det fortfarande, att man på kyrklig eller politisk grund startar eller driver skolor för barn.

* Kommunens totala borgensåtagande för enskilda skolor m fl uppgår idag till drygt 111 miljoner. Vi anser att risktagandet börjar bli allt för stort för att kommunen ska göra ytterligare fler åtaganden.

*Vid en eventuell nedläggning av Eden skolan kommer kommunen inte att kunna använda lokalerna då de inte är anpassade efter de krav som kommunen ställer för undervisningslokaler. Därmed är det en felinvestering för kommunen.

*Barn och utbildningsnämnden har i sitt yttrande inte tagit ställning till om det utökade platsantalet som Eden inbegriper i sin framställan är relevant eller ej. De har heller inte bedömt hur en utökad ”förskolepeng” till Eden kommer att påverka den egna verksamheten.


För Socialdemokraterna i Höörs Kommun


Stefan Lissmark
Ks gruppledare 

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-12 09:28