En budget i balans eller barnens rätt till lärande och utveckling?

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot nämndens beslut att sänka pengen kopplad till vistelsetiden i förskolan motsvarande 2,6 miljoner.

Vi anser att det är nämndens ansvar att ge förskolan de förutsättningar som krävs för att genomföra  målen som fastställts i skollag och läroplan.

Inför denna besparing redovisade förskolecheferna för nämnden förutsägbara konsekvenser av den föreslagna besparingen. Man pekade på att ett minskat grundbelopp innebär att man inte kan garantera att det statliga uppdraget om barns lärande och utveckling går att genomföra.

Man pekade också på att arbetsmiljön ytterligare försämras med mer stress, frustation och ökad arbetsbelastning. Det skulle inte heller gå att garantera barnens säkerhet när personaltätheten ytterligare minskas.

Beslutet skulle också innebära att man fortsätter att bryta mot kommunens kollektivtal om planeringstid. Trots en god dokumentation av konsekvenserna driver Allianspolitikerna igenom sparförslaget i en oenig nämnd.

Vi (S och V) anser att det är nämndens uppgift att ge verksamheterna de nödvändiga förutsättningar som krävs för att genomföra uppdraget medan Höörs Allianspolitiker tycks anse sig stå över lagen när man menar att budgetbalans går före det lagstadgade uppdraget om lärande i förskolan.

Nyligen antog kommunfullmäktige Vision 2025. Samtidigt antog man de inriktningsmål som ska vara vägledande för arbetet i de olika nämnderna. I visionsprogrammet kan man läsa bl.a. följande:

Vi vill skapa förutsättningar för livskvalitet och framtidstro utan att äventyra kommande generationers möjligheter.

Skola och utbildning ska vara i toppklass som utvecklar individens kreativitet

Förskolan skall stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg.

Vi ska ha en god arbetsmiljö där medarbetarnas kompetenser och färdigheter stimuleras och utvecklas. Förskola och skola ska vara i toppklass och skapa goda förutsättningar för barn och unga.

Dessa visioner och mål stämmer väl överens med den skollag och läroplan som riksdag och regering infört för förskolan.

Hur rimmar dagens beslut att dra in 2,6 miljoner eller 5-6 tjänster på halvårsbasis med det nyligen antagna visionsprogrammet med dess inriktningsmål? Den föreslagna besparingen motsvarar 10-12 tjänster när man räknar samman effekten för både de kommunala och de fristående förskolorna.

Har Höörs allianspolitiker rätt att ställa sig över lagen?

Är visionsprogrammet för 2025 värt mer än pappret det är skrivet på?

Budgetavvikelsen beror till största delen på att Höör är en pendlings- och inflyttningskommun. Varje är tillkommer det fler barn än prognosticerat genom inflyttning och vistelsetiden ökar beroende på föräldrars pendling. Ett faktum som både är positivt och naturligt för Höör som en pendlarkommun. Men..........

Vet kommunens invånare om att varje nytillkommet barn innebär en kvalitetsförsämring för samtliga befintliga barn eftersom Alliansen genom kommunfullmäktige ger en budgetram att förhålla sig till. Det spelar ingen roll hur många barn som tillkommer. eller hur länge barnen vistas i förskolan. Mer pengar blir det inte.Den ständigt sjunkande personaltätheten vittnar om detta.

Den här gången menade verksamheterna att gränsen är nådd. Vi väljer att lyssna på professionen och anser oss inte ha rätt att i någon del ignorera skollagen. Därför reserverar vi oss mot sänkningen av pengen för förskolan.

Maria Boström-Lambrén (S) Susanne Asserfors (S) Göran Dahlgren (S) Dan Koreus (V)

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-06-27 00:20