Återremiss LOV

Kommunfullmäktige Höör 2013-02-27

Begäran om återremiss i ärendet "Införandet av LOV i hemtjänsten".

Grunder för begäran:

Det material som beslutet ska grunda sig på i Kommunfullmäktige är mer än
bristfälligt. Där finns ingen förklaring till vad LOV är, hur det är tänkt att fungera,
vad det kostar, vilka kvalitetskriterier kommunen kommer att ställa, vem som är
ickevalsutförare mm. Raden av frågor kan göras lång.
Vi menar att fullmäktigeledamöterna behöver ett fullödigt beslutsunderlag där i vart
fall de mest grundläggande frågorna och begreppen utreds och förklaras såsom;

- Hur ser den ekonomiska beräkningen ut vid införandet av LOV?
- Hur ser den administrativa organisationen inom kommunen ut för att införa LOV?
- Kommer kommunen att vara en av valmöjligheterna i LOV?
- Vilka krav ställer man på företagen som kan kompensera förlusten av Lex Maria?
- Vilka krav ställer man på företagen om utbildning och kompetens av personalen?
- Vilka krav på kollektivavtal och försäkringar för de anställda kommer man att
ställa på de företag som ska utföra verksamheten
- Hur kommer kommunens insyn i verksamheterna och förtagen att se ut?

Detta är en del av de frågor som vi vill ha svar på och som vi ser som en
förutsättning för att kunna ta ett kompetent beslut i kommunfullmäktige. Det är
också rimligt att man tittar på andra aspekter i ärendet såsom

- vilka erfarenheter har andra kommuner som har infört LOV
- vad säger forskningen om LOV
- vad är det som har gjort att en del kommuner har lämnat LOV efter något år?

Maria Boström Lambrén
Gruppledare i Kf för Socialdemokraterna

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-18 19:53