Lagen Om Valfrihet.

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att införa LOV i Höörs kommun enligt förslaget som behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 29 maj 2013.

Vi har med stöd av aktuell forskning stärkts i uppfattningen att man inte kommer att uppnå de ambitioner som Alliansens företrädare framhöll som grund för beslutet vid fullmäktiges sammanträde.

Lagen om valfrihet handlar om förhoppningar att medborgarna skulle sättas i centrum, makten flyttas från kommun till den äldre själv. Lagen skulle stimulera till en framväxt av nya kreativa företag som skulle ge en mångfald av inriktningar. Den äldres möjlighet att välja och välja bort skulle driva på kvalitetsutvecklingen.

Med ett kundvalssystem inom hemtjänsten visar forskningen på att pensionärerna var nöjda med att få välja utförarenhet. Samtidigt visade resultaten att de inte tyckte att valet av vilken utförare som ger hjälpen var det viktigaste. Pensionärerna ville hellre ha inflytande över vilken hjälp de skulle få och hur den skulle utföras. Vilka personer som gav hjälpen var också av stor be tydelse för brukarna.

Denna syn delar vi Socialdemokraterna och vill därför skapa en dialog med så många inblandade parter som har kunskaper och erfarenheter, istället för att ensidigt införa LOV där man inte kommer att uppnå det som medborgarna efterfrågar. Möjligheten att välja och utforma vilken hjälp man vill ha.

Vidare så menar vi Socialdemokrater att man inte kan jämföra valmöjligheten för äldre människor med vårdbehov, med unga barnfamiljer som skall välja skola.

Det är alltså inte en köpvillig kund på en hemtjänstmarknad, som biståndshandläggaren oftast möter, utan en person som sakta behöver vänja sig vid och acceptera att livet blivit annorlunda. Alla pensionärer kan inte välja själv, och hälsosituationen när valet ska ske kan göra det svårt eller omöjligt. Ofta är det speciellt svårt när hjälpbehov uppstår akut, t.ex. efter en allvarlig sjukdom och sjukhusvistelse. Andra problematiska situationer är när biståndet gäller personer med demenssjukdomar eller annan form av kognitiv svikt.

Om man inte är nöjd så är det bara att byta utförare är en annan del av LOV. Därmed så skulle man höja kvalitén på verksamheten. Men enligt dagens upphandling av tjänsterna så kommer man att likrikta all serviceverksamhet och på sikt också vården.  Det finns inget i handlingen som stimulerar de utförare som skulle vilja göra något extra. Tvärt om så finns risken som Konkurrensverket pekat på, att man oftast underpresterar för att därmed öka möjligheten för medborgaren att köpa tilläggstjänster.

Starkt hjälpbehövande människor är beroende av en stabil omgivning och stabila personliga relationer för att överleva och det är därför förknippat med stora personliga kostnader att byta utförare, säger professor Marta Szebehely.

Vidare kan vi också konstatera att det finns inget som visar på en mångfald inom de företagen som kommer att utföra hemtjänst tjänster för Höörs kommun. Den erfarenheten har många andra kommuner fått erfara.

En annan erfarenhet är att man ökar risken för misstag inom vården av medborgare som har behov av flera insatser, när flera olika aktörer ska vara involverade. Bl.a. Socialstyrelsen har påpekat detta efter att ett flertal sådana fall har uppstått.

Slutligen så är det anmärkningsvärt att man nu från Alliansens sida vill genomföra en reform som ökar kostnaderna för hemtjänsten och försämrar villkoren enligt det som nämnts ovan. De kontrollorgan och det merarbete som kommer att åläggas biståndshandläggarna fördyrar hela hanteringen av verksamheten.

Vi Socialdemokrater står fast vid den utsträckta handens politik vad gäller äldreomsorg i allmänhet och hemtjänsten i synnerhet. Vi kommer därför att bjuda in aktiva pensionärsorganisation, anhörigföreningar, handikaporganisationer och anställda för att en gemensam genomlyssning och skapandet av framtidens omsorg.

 

För Socialdemokraterna i Höör den 3 juni 2013.

Anders Magnhagen

        

Sidan uppdaterades senast: 2013-06-04 02:22