Reservation.

Undertecknande partier vill reservera oss mot det beslut som fattades av Socialnämndens majoritet (alliansen) den 12 april 2012, angående ökad arbetsbelastning i hemtjänsten.
Frågan angående hemtjänsten behov av att förstärka sina personella resurser diskuterades redan vid Socialnämndens arbetsutskott den 29 mars 2012. Arbetsutskottet enades då om att återföra frågan till enhetscheferna inom hemtjänsten. Detta för att ge dem möjligheter att både förtydliga den skrivelse som då behandlades, som att återkomma om hur personalresurser kan tillskapas. Detta beslut fattades till bakgrund av att situationen inom hemtjänsten var mycket ansträngd redan då.
Då frågan behandlades på nytt två veckor senare, vid Socialnämndens sammanträde den 12 april 2012 så kvarstår bedömningen från enhetscheferna inom hemtjänsten att det krävs förstärkning av personella resurser. Vi Socialdemokraterna och Miljöpartiet ställde oss bakom detta förslag med följande argument:

- Det finns belagt ett stort behov av personella resurser för att ge de som arbetar inom hemtjänsten rimliga arbetsvillkor. Detta tjänar både personal som medborgare på.

- Vi Socialdemokrater och Miljöpartiet vill vara goda arbetsgivare och ta ett ansvar för att våra anställda får goda arbetsvillkor och som gör att man kan känna ett engagemang i sitt arbete.

- Tidigare beslut om neddragning av personal visar sig nu vara kontraproduktiva genom att vi får ökade kostnader p.ga fler sjukskrivningar och fler vikarietjänster.

- Vi Socialdemokrater och Miljöpartiet vill göra besparingar genom att tillsvidare anställa personal som på sikt är billigare än vikarier och som ger minskade sjuktal.

- Ur ett medborgare perspektiv så vill vi att de äldre som behöver hemtjänsten skall få ha en kontinuitet vad gäller den personal som hjälper dom. Vi ser och hör redan idag kritik mot att antalet personer som besöker en medborgare blir många då man är kort om personal. Detta skapar otrygghet och motverkar i allra högsta grad nämndens beslut om ett salutogent arbetssätt.

- Vi Socialdemokrater och Miljöpartiet vill stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Vidare göra medborgarna delaktiga i vården.

Mot detta så beslutar Socialnämndens majoritet (alliansen) att återremittera frågan till arbetsutskottet. Detta beslut vill undertecknande partier reservera oss mot.

Höör 2012-04-15
Socialdemokraterna Miljöpartiet

Anders Magnhagen Manfred Riekwel

Sidan uppdaterades senast: 2012-04-15 20:35