Budget 2010 och Planer 2011-2012

Budget 2010 och Planer 2011-2012

Den ekonomiska krisen och ökning av arbetslösheten i flera länder har inneburit snabba försämringar i de ekonomiska systemen för de flesta länderna med minskad efterfrågan på produkter och tjänster. Flertal länder har satsat betydande ekonomiska resurser för att lindra konsekvenserna för berörda människor som blir arbetslösa och företag som säger upp personal på grund av minskad efterfrågan på varor och tjänster. I Sverige krävs fler åtgärder för att minska arbetslösheten och öka tillväxten i vårt land och kommun.    

Vi Socialdemokrater i Hörby kommun ser att kraftfulla åtgärder måste sättas in för att minska arbetslösheten. Den kommunala organisationen ska vara anpassad till den verksamhet som behöver bedrivas och ska kunna skapa goda möjligheter att ge våra kommuninvånare en god vård, skola, omsorg, trygghet och service.
Vi vill starta ett utvecklingsarbete i vår kommun för att vitalisera den kommunala demokratin i ett mångkulturellt och jämlikt samhälle. Med en hållbar utveckling för en stabil ekonomi. Vi behöver en stark offentlig ekonomi för att klara en fungerande välfärd. Kommunens invånare ska känna sig trygga och säkra i sitt boende.

Särskilda åtgärder krävs, detta kan ske i samverkan med ex. boende, polis och kommunala samverkansorgan med flera. 

- Vi anser att utmaningsrätten inte är ett objektivt sätt att mäta konkurrens på lika villkor, i stället kan det få  negativ inverkan på den kommunala verksamheten.

Tydliga riktlinjer om kommunens ansvar måste utformas. Risk finns att bra kommunal verksamhet utarmas, personal i kommunala verksamheter riskerar att ej erhålla tjänster i annan verksamhet och blir därmed arbetslösa. I samband med upphandling av tjänster ska krav på löner och anställningsvillkor som motsvarar gällande kollektivavtal alltid ingå.

- Vårdnadsbidraget avvisar vi helt eftersom vi anser detta vara orättvist för de grupper som är   ensamstående, arbetslösa eller om man uppbär t.ex. bostadsbidrag och då inte kan få vårdnadsbidrag.
En besparing till kommunen då vårdnadsbidraget upphör.

IT verksamheten

Översyn av IT verksamheten, organisation, ansvarfördelning, kostnader för verksamheten på olika nivåer och totalkostnad. Kan IT-verksamheten bli ett bättre stöd för de anställda i den dagliga verksamheten.
Se över servicesystemet mellan enheterna och den centrala IT-enheten.

Framtidsplan för den totala IT –verksamheten och ekonomi.

Boende
Vi vill skapa tillgång till bra bostäder, vilket är en social rättighet.
En bra bostad är en väsentlig del av folkhälsan och för människors utvecklingsmöjligheter, samt för barn och ungdomars uppväxtvillkor.
Vi vill ha kvar det kommunala bostadsbolaget som är en tillgång för kommunens invånare. Vi vill också stärka bostadsbolaget genom nybyggnation och med  kompletterande fastigheter som inköpes.

Vi socialdemokrater vill:

-          att alla medborgare ska kunna söka och välja bostad i alla kommundelar

-          att få till stånd tillräckligt med både hyres– och bostadsrätter samt egnahem

-          att satsningar görs på utökad byggnation av hyreslägenheter

-          att planerna och byggnation av seniorboende i kommunen påskyndas

-          att i samhällsbyggandet planera och anlägga koloniträdgårdar

 

Arbetsmarknad – Sysselsättning - Näringsliv
Nedgången i konjunkturen, med konsekvens en högre arbetslöshet och färre utbud av nya arbetstillfälle innebär stora förändringar för berörda människor.

Ungdomsarbetslösheten har ökat och utbudet av arbetstillfälle minskar kraftigt.

Antalet hushåll som är i behov av försörjningsstöd är fortfarande högt.

Åtgärder krävs för hjälpa berörda människor till egen försörjning och utvecklingsmöjligheter.

 Vi vill förbättra företagsklimatet. Företags- och entreprenadfrågor skall lösas på ett smidigt och tillfredsställande sätt. För att få tillgång till mark för byggnation, infrastruktursatsningar och till allmänna anläggningar måste markpolitiken ses över. Genom näringslivsutveckling verka för en bred samverkan med alla berörda företag, nätverk, regionala och centrala aktörer samt myndigheter. Skapa en företagsvänlig framtidsprofil. Verka för att företag kan få stöd för sin verksamhetsutveckling och kompetensutveckling av personal. Vuxenutbildningen är en resurs att tillvarata, för att människor ska kunna få grund- och vidareutbildning.

Vi socialdemokrater vill:

-          underlätta för företag att etablera sig i Hörby kommun

-          erbjuda färdigställd detaljplanerad industrimark

-          skapa fler arbetsplatser så att ungdomar och funktionshindrade får tillgång till

            arbete

-          skapa aktiva åtgärder för arbetslösa och satsa på feriearbete för skolungdom

-          att den kommunala vuxenutbildningen bibehålls och utvecklas

 

Vård och Omsorg
Människor har rätt till en god och tillgänglig kommunal sjukvård och omsorg. Tillgänglighet till vårdcentralen är viktig, vilket kräver personalresurser, kompetens och ett kommunalt samarbete med region Skåne.  Anhöriga som vårdar i hemmet eller på annat sätt utgör ett stöd för t.ex. funktionshindrade skall erbjudas avlastning/avlösning, tillgång till service och utvecklingsmöjligheter. Alla skall erbjudas trygghet i sitt boende samt få den hjälp och tillsyn som behövs. Förbättrad tillgänglighet i samhället gällande informationstjänster (IT), samt elektroniska tjänster. För funktionshindrade måste arbetet med ute- och innemiljö prioriteras för en bättre tillgång till en god social tillvaro.

 

Vi socialdemokrater vill:

-          att det finns äldre/serviceboende i tillräcklig omfattning

-          att personalresurser är anpassade till vårdbehovet

-          att alla som behöver skall få en god vård, omsorg och trygghet

-          att tillgängligheten för funktionshindrade förbättras och genomföra den

            handikappolitiska planen till år 2010

-          att den beviljade tiden för avlastning skall utökas och vara av god kvalitet

-          att social samvaro och möjligheter till individualiserade kultur/fritidsaktiviteter på särskilda boenden utvecklas

 

Förebyggande socialt arbete och åtgärder mot missbruk
Socialt arbete med förebyggande åtgärder behöver utvecklas för att förebygga missbruk och brottsrelaterad problematik. Rådgivare med uppsökande verksamhet för alkohol- och narkotikafrågor är en viktig del i det förebyggande arbetet. Utveckling av socialpsykiatrin och Träffpunkten är angeläget. Detta skall ske i ett tidigt skede och ge ett väl förankrat stöd till personer med psykiska funktionshinder. Fältsekreterare som arbetar riktat i skolan både till barn och föräldrar behöver förstärkas.

 

Vi socialdemokrater vill:

    - att Träffpunkten och Social psykiatrin utvecklas och förstärks

    - att bra boende, service i samverkan med personal erbjuds för personer     med psykiska  funktionshinder

     - att anonym alkohol- och drogrådgivning erbjuds inom Socialförvaltningen

 

En god kommunal Personalpolitik
Arbetsplatserna ska vara attraktiva och utvecklande för arbetstagarna. Vi vill flytta fram de personalpolitiska ambitionerna där heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet. En rättvis lönepolitik förutsätter jämställda löner. Kompetensutveckling och  utbildning ska ske regelbundet och vara en tillgång för all personal.

 

Vi socialdemokrater vill:

-          att arbetsplatserna ska var mönsterarbetsplatser

-          att lönen ska vara lika för likvärdigt arbete

-          att sjukfrånvaron och ohälsotalen ska minska

-          att kvalitén och arbetsmiljöansvaret i verksamheterna tydliggörs

-          att i samband med upphandling av tjänster ska krav på löner och anställningsvillkor som motsvarar gällande kollektivavtal ingå

-          skapa arbetsplatser och arbetsförhållanden, som är så attraktiva att människor söker sig till de olika verksamhetsområdena som finns i en god arbetsmiljö

-          öka förutsättningarna för att de med funktionshinder får tillgång till ett bra arbete

-          att en särskild verksamhetsplan tas fram för utbyggnad av IT-verksamheterna ute på arbetsplatsenheterna, så alla anställda ska kunna beredas möjlighet att kunna använda IT för att kunna följa upp verksamheten på sina respektive arbetsplatser

-          att datorn som arbetsredskap ska vara tillgängligt för alla medarbetare i Hörby kommun och  tillgång till intranätet skall ges till medarbetarna

-          möjlighet skall ges till att pröva på andra arbetsplatser inom kommunen

-    Ofrivillig deltidsanställning ska vara borta till år 2010

-    Könsneutral värdering av arbetsuppgifter och arbetsprestationer genom tillämpning av lönekartläggning enligt jämställdhetslagens krav.

-    Fler män inom de kvinnodominerade yrkena såsom äldreomsorg och förskole- verksamheten och fler kvinnor inom de mansdominerade yrkena inom tekniska nämndens ansvarsområde genom åtgärder som redovisas i den övergripand jämställdhetsplanen för kommunen.

-          Minska den totala sjukfrånvaron till lägre än 5%  år 2010.

-          Hörby kommuns värdegrund ska vara det förhållningssätt som organisationen arbetar efter. Vi har alla som arbetar i Hörby kommun ett ansvar att arbeta för hålla dokumentet aktuellt/levande så att det intresserar människorna.

-    Inrätta en personalpool.

-    Konsekvensanalys för visstidsanställd personal.

 

Barn, ungdomar och utbildning
Barn och ungdomar ska få möjlighet att utveckla sin kreativitet, dels för att ta del av den kunskap som produceras men också för att demokratin ska utvecklas. Hörby kommun skall vara en kommun där kunskap och kompetens är viktiga drivkrafter för samhällets välstånd och invånarnas trygghet. I Hörby skall alla ha möjlighet att delta i det livslånga lärandet.

Samverkan mellan skolan och näringslivet är viktigt för att eleverna ska kunna få den kunskap och kompetens som behövs i den fortsatta utbildningen.

 

Vi socialdemokrater vill:

-          inom förskolan öka personaltätheten så att de blir max 15 barn per avdelning

-          att antalet barn minskas ned till 15 barn/avd.

-          öka elevernas läskunskap genom att det finns tillgång till intressanta böcker samt tillgång till datorer för alla elever

-          att elever ska få tillräcklig mängd näringsriktig mat i skolan

-          att barn med särskilda behov på ett tidigt stadium måste synliggöras, så att  dessa behov kan lösas i samförstånd mellan elever, föräldrar och skola

-          satsa på kompetensutveckling av personalen

-          satsa på hälsofrämjande skolor utan mobbing, våld och droger

-          att tim.tid per elev inom skolhälsovården utökas och resurser stärks

-          ge gymnasieskolans elever information om arbetsmarknad och  utvecklingsmöjligheter inom arbetslivet

-          att arbeta mot strävansmålen i kursplanerna och till eftergymnasial utbildning.

-          att det ska finnas möjlighet för vuxna att studera genom distansundervisning  och i studieförbund

-          att det alltid vid varje ställningstagande är barnens och elevernas bästa som ska vara i fokus

-          att verka för att vårdnadsbidrag upphör

-          att istället erbjuda barn till föräldralediga och arbetssökande rätt till 25 timmar omsorg /vecka i förskolan fördelat på 5 timmar/dag

-          att tillgodose det ökade behovet av modersmålsundervisning och tillgodose stödåtgärder till barn/elever.

 

En utvecklad lokal och regional infrastruktur
Kommunen behöver ha tillgång till gator och vägar som har en god standard och som uppfyller kriterierna för en god trafikmiljö. Kommunen behöver också vatten- och avloppsanläggningar som får ett tillfredsställande underhåll med en bra standard erbjuds. För att underlätta resande vill vi ha en väl fungerande serviceinriktad kollektivtrafik för att kunna resa till och från arbete, utbildning och serviceinrättningar. Närtrafik/kompletteringstrafik ska hålla en bra standard, service och kvalité. Kommunen ska se till att en bra utbyggnad av bredbandsnätet sker.

 

Vi socialdemokrater vill:

-          att en ny reservvattentäckt byggs

-          att resurser avsättes till underhåll och utbyggnad i vatten och avloppsnätet

-          att E22 byggs ut

-          att regionala och lokala infrastruktur byggs ut och underhålles

-          att kompletteringstrafiken i hela kommunen förstärks framförallt på helger, kvalitén  

      ska förbättras för en trygg och service inriktad trafik för resenärerna.

-          att alla kommuninvånare ska få tillgång till bredband med god kvalité.

-          att Trafiksäkerhetsarbetet utvecklas med tillgång och ansvar för trafikanterna

-          att  ha rättvisa avgifter – och taxor.

 

Kultur och Fritid
Kulturutbudet är oerhört viktigt för invånarnas välbefinnande. Alla innevånare ska ha möjlighet att delta i musik- och teaterverksamhet, idrottsaktiviteter och sport av skilda slag. Det är viktigt att vi bygger upp ett livaktigt kulturliv som stärker människors självtillit och förmåga att delta i samhällsutvecklingen.

 

Vi socialdemokrater vill:

-          att stötta projekt inom kultur och föreningslivet, som ökar medborgarnas engagemang

-          stärka amatörkultur, teater och folkbildning

-          att man ser över befintliga lokaler som Hörby kommun äger som används eller står tomma så att dessa kan användas inom kultur- och fritidsområdet

-          att stärka fritids- och kulturutbudet för handikappade och funktionshindrade

-          att kultur och fritid får en egen förvaltning så att kultur- och fritidsfrågorna hålls  levande, utvecklas med spetskompetens till gagn för alla berörda människor

-          att funktionsdugliga idrottshallar finns i hela kommunen

-          att på sikt ett kulturcentrum skapas

-          att utveckling av ungdomsverksamheten sker i en demokratisk anda för både pojkar och flickor i en mångkulturell kultur

 

Miljö och natur
Vår kommun har en vacker natur med tillgång till olika naturtyper och miljöer med mångfald. Självklara utgångspunkter är att utveckla miljöhänsyn och sträva efter att sluta de naturliga kretsloppen. Luften, vatten och nedfall känner som bekant inga gränser. Vattnet är ett livsviktigt livsmedel, som ska ha en bra kvalité och som alla människor ska ha tillgång till.

 

Vi socialdemokrater vill:

-          arbeta för en ökad användning av förnyelsebar energi

-          fortsätta utveckla de lokala och regionala miljömålen för att ha tillgång till en  god miljö, natur och ett rent kvalitets vatten tillgängligt för alla.

-          att arbeta med miljöplan och energiplan

 

Ekonomi och utdebitering
För att kunna bedriva en god verksamhet och kunna ge kommuninvånarna tillgång till  god skola, vård, omsorg, kultur, fritid och service krävs en god ekonomi. För att finansiera den kommunala verksamheten som inte är affärsmässig, får vi solidariskt hjälpa till att betala det som inte finansieras med bidrag från staten, utjämningsbidrag mellan kommunerna,

EU-bidrag, avgifter, taxor, eller med andra finansiella lösningar.

Hörby kommuns ekonomi är fortfarande svag och återställning av det egna kapitalet ska fortsätta tills det är helt återställt. Behov föreligger att stärka kapitalet, då det finns betydande pensions- och semesterlöneskulder.  Därutöver behöver kommunen stärka det egna kapitalet för att klara av nya ekonomiska åtaganden. Detta kan vara omställningar, strukturförändringar och ökande behov i form av nybyggnation av skola, förskola, vård och omsorg, investeringar i fastigheter, vatten, avlopp, gator/vägar mm för att ha ett fungerande samhälle.

 

Vi socialdemokrater vill:

-          att stärka kommens eget kapital och att tidigare underskott med att  återställa det 

                 egna kapitalet

       -   att förbättra egenfinansieringen av investeringar

-          att de ekonomiska målen förtydligas för att nå ett bra resultat och kunna göra framtidsinvesteringar och ekonomiska avsättningar

-          att budget och verksamhetsplaner inom nämnderna måste genomarbetas för att uppnå ett bra resultat inom respektive nämnd/styrelse

-          att det åligger respektive nämnd och styrelsen att följa sin respektive

     förvaltnings verksamhet samt att  ta ansvar för denna  verksamhet

-          att budgetarbetet måste bli en samlingspunkt för alla berörda

-          att en omvärldsanalys ska tas fram för att ha med i det löpande budget och planeringsarbetet

-          att den ekonomiska verksamheten i Hörby kommun måste förbättras för att öka de egna kapitalet 

 Utdebitering: 19:78

 

Intern hyressystemet
Vi föreslår en utvärdering av intern hyressystemet med konsekvensanalys för ägare och brukare. Vi vill se ett mer likartad innehåll i avtalen för intern hyressystemet. Fastigheterna är kommunens gemensamma egendom och ska underhållas för att behålla sitt värde. I annat fall ska politiskt beslut fattas om avvikelse ska ske då det gäller underhåll.   

 

Vi socialdemokrater vill:

-          att man ser över de interna hyresavtalen mellan fastighetsägaren (Tekniska nämnden)

och berörda förvaltningar (och berörda nämnder och bolag).

 

Investeringar
Investeringar
 Budget 2010
 Plan 2011
 Plan 2012
 
Kommunstyrelsen
  19 000
   19000
  10 000
 
Barn- och utbildningsnämnden
    2 500
    2 000
    2 000
 
Kultur- och fritidsnämnden
       200
       200
       200
 
Socialnämnden
     3 000
     1 000
     1 000
 
Tekniska nämnden

Vatten-avlopp

 
   12 000

    7 000
   12 000

    7 000
   12 000

    7 000
 
Summa
   43 700 
    41 200
   32 200
 

 
Behov föreligger av reinvesteringar i fastigheter och verksamhetslokaler. Utredningar pågår om bl a. lokalförsörjningen, framtida kommunhus inom kommunen m.m.    

Ny- och reinvesteringar behöver genomföras inom vattenförsörjning som måste prioriteras högt, då behovet/efterfrågan av vatten också ökar. Reningsverk, avloppsledningar och  översyn av dagvattenledningar måste också prioriteras högt. Eftersatt underhåll finns, som behöver åtgärdas i fastigheter, väg/gatunätet har behov av reinvesteringar.

Investeringsbudgeten kommer att revideras då lokalförsörjningsutredningen är klar.

Beträffande kommunkontoret behöver arbetsmiljö- och förbättringsåtgärder vidtas för att få

en bra arbetsmiljö. Förslaget om en om/tillbyggnad  av kommunkontoret bör behandlas i en helhetslösning.

Prioriterade verksamheters lokalbehov ska beaktas i det fortsatta planeringsarbetet för ny- och reinvesteringar. 

Vidare finns det ett flertal projekt där den ekonomiska beräkningen är oklara.

Genomgång av Investeringsbudgeten och finansiering av prioriterade projekt kommer att 

ske under åren 2009 - 2010

 

Framtid
Det finns goda framtidsmöjligheter för Hörby kommun att utvecklas, men då krävs ett aktivt arbete. Kunskapen som finns hos intressenter skall tillvaratas för att utveckla verksamheter och service. Att vidare utveckla restaureringen av Ringsjön är mycket angeläget, detta område möjliggör rekreation och avkoppling för människorna.

Den försämrade ekonomiska verksamheten för Hörby kommun, är mycket allvarlig som drabbar den kommunala verksamheten och berörda människor och intressenter.

Vi socialdemokrater arbetar för att förbättra den kommunala ekonomin och stärka den kommunala verksamheten med resurser till gagn för kommunens invånare, företag och

intressenter.

 

SOCIALDEMOKRATERNA I HÖRBY KOMMUN 

 

Socialdemokratiska kommunstyrelsegruppen                      
e.u. Åke Hansson  

 

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen

e.u. Åke Hansson                            

 

 

 
 
 

Sidan uppdaterades senast: 2010-10-29 14:55