Hörby kommun saknar en plan för handikappolitiken

MOTION till kommunfullmäktige i Hörby

På min interpellation till Birgitta Andersson (M) i augusti 2012, fick jag svart på vitt, Hörby kommun och femklövern har inte hanterat uppdraget från regeringspropositionen Från patient till medborgare, 1999/2000:79 och nationell handlingsplan för handikappolitiken, SoU14 1999/2000, där det framhålls att handikapperspektivet skall genomsyra alla samhällssektorer.

År 2000 bestämde sig riksdagen för en nationell handlingsplan för handikappolitiken, bland annat med målet att enkelt avhjälpta hinder för tillgänglighet skulle vara borttagna i december 2010; (www.handisam.se).

Det senaste dokumentet som jag kan finna har Dnr 01/000031 Sn samt KFN §71. Uppdraget från Ks försvann på vägen i våra kommunala protokoll år 2001. Att vi i Hörby kommun inte har en handikapplan är bekymmersamt då denna skall ligga till grund för samhällsutveckling, tillgänglighet, skola, vård, omsorg och boende.

Planen bör bla omfatta och grundas på:

Tillgänglighet för alla i kommunen oavsett rörelseförmåga, kommunikationsmöjligheter, vilket kan innebära att det är enkelt att åka kollektivt.

Att en person med funktionsnedsättning kan läsa och eller förstå kommunala handlingar och beslut, att man får talhjälp då personen ringer till kommunensväxel.

Att dokument enkelt kan översättas för de som har synnedsättning, att punktskrift erbjuds. Personer som inte kan hantera E-tjänster måste få möjlighet till personlig hjälp. Många har svårt att ta till sig skrivspråket och tolka text.

 Många har allergier idag; detta skall hanteras i en handikapplan.

Personer med neuropsykiatriska funktionshinder måste uppmärksammas då de behöver en icke störande skolmiljö.

Boendefrågor- en inventering av kommande behov av tex bostäder för personer inom LSS är ytterst aktuell.

Tillgänglighet i samhället, en inventering av tillgängligheten gällande gator, trottoarer och entréer till affärer.  Med enkelt avhjälpta hinder menas till exempel nivåskillnader, avsaknad av handtag vid ramper och felaktigt placerade dörröppnare.

 Biblioteket i Hörby kan vara ett lämpligt forum med speciellt utbildad personal som handleder individer med funktionshinder i frågeställningar rörande et aktivt samhällsengagemang.

Årlig uppföljning
För att planen för funktionshindrade skall kunna vara ett verktyg måste en kontinuerlig uppföljning ske. För att underlätta uppföljningen bör varje område innehålla mål samt krav på åtgärder för att uppnå målen, tidpunkt för när åtgärderna skall verkställas samt uppgift om vem som är ansvarig för att åtgärderna genomförs.

FN:s standardregler för delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning är en viktig grund för alla som planerar och beslutar i samhället, här skall hänsyn tas till barnkonventionen, handikapp och brukarråds synpunkter

Socialdemokraterna yrkar

Att en plan för handikappolitiken snarast utarbetas i samverkan med alla övriga nämnder, handikapprådet, föreningen Hörbys särskilda barn, anhörigföreningar och andra brukarföreningar som tex RSMH

Att IT lösningar som syftar till ökad självbetjäning skall öka

Att Hörby kommun aktivt verkar för att arbetsförmedlingen skall utveckla sin tillgänglighet i Hörby, genom att de fysiska mötesplatserna blir mer tillgängliga för funktionshindrade

 Att informationsmaterial för funktionshindrade sammanställs tex med info om rättigheter  till ledsagning mm

 Att i samband med den kommunens årliga verksamhetsberättelse utvärderar varje förvaltning åtgärder som de är ansvariga för och skickar till den nämnd som ansvarar för handikapplanen

 För Socialdemokraterna

Hörby 2012 10 22

Susanne Meijer (S)

 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-13 12:28