MOTION: Demensteam

                
SOCIALDEMOKRATERNA HÖRBY                          
Till kommunfullmäktige i Hörby

I Sverige beräknas 142 000 personer lida av en demenssjukdom. Andelen äldre med demensdiagnos fördubblas för varje femårsklass över 65 år. I åldrarna 60-64 beräknas 1,5 % ha en demenssjukdom och ca hälften av kvinnorna över 95 år.

Allt fler äldre bor kvar i ordinärt boende högt upp i åldrarna, en bidragande orsak är att antalet platser på särskilt boende minskat och motsvarar inte behovet. Många äldre vill vårdas hemma länge. För en del, särskild ensamstående kan det vara förknippat med mycket oro och ångest att inte få tillsyn efter sitt önskade behov. Närstående/anhöriga blir ställföreträdande vårdare i större utsträckning idag. Då kvinnan lever längre än mannen i genomsnitt så är det ensamstående kvinnor som i större utsträckning behöver kommunala omsorgsinsatser.

En person med demenssjukdom blir efterhand mer och mer beroende av hjälp för att klara vardagen. Senare drabbas även den personliga omvårdnaden allt eftersom sjukdomen utvecklas. I senare skeden av demenssjukdomen försämras kognitiva förmågor som minne, språk och orienteringsförmåga. Detta medför att omgivningen måste anpassa sitt sätt att kommunicera för att förstå individen och göra sig förstådd. Det visar sig även att individer med demenssjukdom får sämre palliativ vård i livets slutskede. Det finns ett behov av vägledning och handledning på området eftersom det kan vara svårt för personalen att avgöra när en person med demenssjukdom är döende.

Hörby kommun ansvarar för att erbjuda en god vård till individer med demensdiagnos. Detta sker idag i form av hemsjukvård, avlastning, stöd till närstående, särskilt boende och dagverksamhet. Däremot behöver den förebyggande och uppsökande vården förstärkas. Stöd i tidigt skede i ordinärt boende av personal med spetskompetens i demensvård kan för Hörbys del leda till minskad oro, ångest, minskad medicinering men framförallt ökad livskvalitet.

För att säkerställa en vård av god kvalité baserat på de nationella riktlinjerna för demensvård anser Socialdemokraterna i Hörby att kommunen skall erbjuda ett team med spetskompetens runt individen med demens. Teamet skall verka för att individen skall känna trygghet i ordinärt boende. Upplevs trygghet i hemmet fördröjs inflyttning till särskilt boende.
Ett demensteam kan ge ökad livskvalitet för individen och dess närstående.


Socialdemokraterna yrkar
- att en genomlysning gällande demenskompetensen sker och presenteras
- att tvärprofessionella demensteam inrättas i Hörby under 2012
- att demensteam arbetar med att stödja den demenssjuke samt närstående i ordinärt boende
- att alla individer med demenssjukdom får en individuell vårdplan där en demensutbildad undersköterska är kontaktperson

Hörby den 2011-08-24

Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen


Susanne Meijer (S)  Johan Månsson (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-08-25 12:11