Motion: Sätt socialpsykiatrin i fokus

MOTION SOCIALDEMOKRATERNA HÖRBY  

Till kommunfullmäktige i Hörby
Socialpsykiatrin i Hörby kommun
Varje människa som är sjuk har rätt till vård, omsorg och behandling. Det måste gälla alla, oavsett om man har en kroppslig sjukdom eller om man drabbats av psykisk ohälsa eller har ett psykiskt funktionshinder.

Den psykiska ohälsan ökar, men dagens vårdutbud räcker inte till på långa vägar. Att förbättra vård och omsorg för alla som har ett psykiskt funktionshinder eller drabbats av psykisk ohälsa tillhör nu en av vårdens och Hörby kommuns viktigaste uppdrag. För att klara det krävs bättre samverkan mellan region, kommun och våra nära kommuner som t ex Höör och Eslöv. Men det kräver också mer resurser. Det måste komma före sänkta skatter.

Socialdemokratin vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål.

I Hörby har vi en socialpsykiatri som måste utvecklas och kraftigt förstärkas. Lokalerna på Lundegården är i stort behov av renovering eftersom det är gamla slitna lokaler, dålig ventilation och dåligt med utrymme. Eller skall vi bygga nytt?

Det finns inga eller få lägenheter att tillgå för de personer som har lättare psykiska diagnoser och som har behov av närhet till personal och gemenskap. Personal och öppettider har minskats på Träffpunkten under de senaste åren i besparingssyfte? Vilket samhälle vill vi ha i Hörby? Följer Hörby kommun Socialtjänstlagen, eller bryter vi mot den?
Enligt Socialtjänstlagen paragraf 7-8 kap. 15 så skall socialnämnden verka inom följande områden;
 ”Socialnämnden skall verka för att människor som av psykiska skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap som andra ”.
”Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat efter personens behov av särskilt stöd”.
”Kommunen skall inrätta bostäder med särskild service för dem som har svårigheter att delta i samhällets gemenskap och leva som andra”.
”Socialnämnden skall göra sig väl förtrogen med de levnadsförhållanden som gäller för människor med psykiska funktionshinder. Uppsökande verksamhet skall ske”.

Utifrån ovanstående citat från socialtjänstlagen yrkar Socialdemokraterna:
- att en handlingsplan för socialpsykiatrin utformas som är tidsbestämd med mål och slutmål utifrån kap 15 SOL
- att en tidsbestämd bostadsplan utformas där behovet av boende analyseras i samverkan med brukarorganisationer, anhöriga och personal
- att en handlingsplan utformas tillsammans med personal inom socialpsykiatrin över hur den uppsökande verksamheten kan bedrivas
- att Socialnämnden presenterar nuläget inom Socialpsykiatrin i Hörby kommun i form av en riskanalys utifrån kap 15 SOL

Hörby den 2011-04-23
Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen
Susanne Meijer (S)   

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-04-26 13:18