Motion: Skapa ett familjens hus i Hörby

MOTION                   
Till kommunfullmäktige i Hörby   
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar att Familjens Hus i samarbete med Hörby Vårdcentral och Hörby kommun startas
Vad är Familjens Hus?

Verksamheten kan bestå av barnmorskemottagning, barnhälsovård (BVC), öppen förskola, socialrådgivning samt familjeförskola. Målet med verksamheten är att främja god hälsa hos föräldrar och barn 0-6 år.  Familjer ska på ett flexibelt och lättillgängligt sätt få den hjälp som kan behövas i föräldrarollen. Många välfungerande exempel går att finna i Sverige.

Tanken med att samla de olika verksamheterna i Familjens Hus är att ge ett bättre stöd för barnfamiljer med ett förstärkt barnperspektiv. Det är en viktig förebyggande insats i tidigt skede, de vuxna har möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få råd och stöd i sin föräldraroll.  Socialrådgivning är en del i Familjens Hus dit Hörbybor kan vända sig för råd och stöd i föräldraskapet. All kontakt med socialrådgivning är frivillig och anonym. Kontakter bör alltid vara kostnadsfria.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet yrkar
- att kontakter tas med primärvården med syfte att starta ett Familjens hus i Hörby kommun

- att en arbetsgrupp tillsätts med personal från socialförvaltningen och Hörby vårdcentral

- att kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att undersöka kostnadsläget för ett Familjens Hus i samverkan med Region Skåne/ Hörby vårdcentral

- att kostnadsläget presenteras i god till Socialnämnden innan rambudget 2013 skall fastställas

Hörby den 2011-10-26
Fullmäktigegruppen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Susanne Meijer (S)  Ingrid Bromander (V)

Sidan uppdaterades senast: 2012-01-05 11:38