Nämnden bakbinds av fullmäktige

Socialnämndens verksamhetsområde består bla av äldre och handikappomsorg, vård av barn och unga, missbruk, våld i nära relationer, svårt sjuka som vårdas i hemmet, socialpsykiatri, särskilda boende för äldre och handikappade, försörjningsstöd, anhörig och närståendestöd, ja listan kan göras mycket lång.

Det finns ett antal rättighetslagar, där vi som kommuninnevånare har rätt till hjälp när vi inte hanterar vardagen själv.

För socialdemokraterna är det självklart att en välfärd skall bekostas av gemensamma socialförsäkringar och skattemedel. Alliansen har ändrat i våra sjukförsäkringar och A kasse systemet vilket lett till ökat antal utförsäkrade. Därav ökade kostnader för försörjningsstöd de senaste åren.
Socialchefen varnar nu för att försörjningsstödet beräknas öka mer än planerat, under 2013 alltså tar vi inte in måltalen som planerat

Socialnämnden har det senaste snart 10 åren brottats med ett ständigt underskott. Ett underskott som till stora delar beror på en budget som inte är verklighetsförankrad – den är klart underbudgeterad.

Under 2 år har ett arbete med genomlysning av verksamheten bedrivets och fina förbättringar har skett framförallt då det gäller den ekonomiska styrningen, som förut var under alla kritik.

Ett antal tjänster i förvaltningsledningen har tagits bort, vilka tillsattes under förra nämnden- det var bla ett antal tjänster som coacher. Allt detta är historia. Men med kvarstående negativa ekonomiska effekter.

Socialdemokraterna har aktivt arbetat med i förändringsprocessen, problemet är att det tagit extra lång tid att komma till skott. Detta eftersom femklövern inte kunnat enats om ordförandeposten i nämnden.  Fördröjning med tillsättning av ordföranden och socialchef har lett till att organisationsprocessen är försenad. De effekter vi ville se redan nu till årsskiftet, får vi förhoppningsvis se efter sommaren,  nästa år.

S vill ha en budget i balans men då måste budgeten vara rimlig.

Enligt förvaltningens förslag i oktober skulle det vara rimligt att klara av budgeten med 240,6 miljoner för 2013….om organisationsplanen fortskrider utan problem.

Detta har S ställt sig bakom.

Nu ligger förslaget från femklövern till fullmäktige på 235,7 miljoner. Varför vill femklövern återigen ge socialnämnden en budget som inte anses vara rimlig att uppnå.

Vi pratar här om en skillnad på 4,6 miljoner från förvaltningens förslag, vilket anses vara fullt rimligt, dock med åtstramningar.

 Konsekvensbeskrivningen från socialchefen om budgeten inte fastställs till 240,6 miljoner innehåller bla

-          Att det blir svårigheter att utföra en verksamhetsutveckling

 -          Att Palliativ vård troligen kommer att överföras till kommunal hemsjukvård, vilket ger ökade kostnader

-          Att Utbildningsinsatser skall minskas till endast minikrav  

-          Att det finns risk för en nedåtgående spiral av att ständigt arbeta under kärva ekonomiska ramar. Detta kan leda till att kvalificerad personal söker sig från kommunen och att detta kan ge rekryteringssvårigheter.

Jag har länge fått signaler från bla vårdförbundet att man inte får den utbildning som anses var nödvändig för att bedriva en evidensbaserad hälso- och sjukvård allt enligt patientsäkerhetslagen. Det handlar om bla  vård i livets slut, demens och geriatrik - sårvård. Personalorganisationerna ställer sig frågan? Hur skall vi kunna bedriva en vård och omsorg med kvalité? Hur skall vi kunna arbeta under rimliga arbetsförhållanden ? Arbetsmiljöaspekter? Säkerhet?

Hur tror femklövern att nämnden skall hantera den nya organisationen som kräver både utbildning, lokaler, verksamhetsförändringar. Nämnden bakbinds av fullmäktige

Med detta yrkar jag bifall till s budgetförslag i sin helhet

Susanne Meijer (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2012-12-13 12:36