Orealistiskt av Femklövern

R E S E R V A T I O N

Undertecknad  anför reservation mot majoritetens beslut i KSau 110119 angående ” Handlingsplan för återställande av balanskravet”.

Majoritetens beslut innebär bl a att man föreslår kommunstyrelsen besluta om åtgärdsplan omfattande 15 miljoner kronor. Beloppet motsvarar indragning av 35 – 40 heltidstjänster som man skall varsla de fackliga organisationerna om samt anmäla varslet till arbetsförmedlingen.

Detta är orimligt att genomföra utan att någon vetskap om vilka konsekvenser det får ute i verksamheterna. Man anger att i första hand är det indragning av timanställningar, vilka motsvarar angivna heltidstjänster. Under 2010 redovisar förvaltningarna ett uttag på totalt ca  110000 timmar varav socialförvaltningen står för ca 78000 timmar.

I varslet vill man inte uppge hur respektive förvaltning kommer att drabbas. Men det är ju inte särdeles svårt att komma fram till att det är den sociala verksamheten som kommer att stå för merparten av besparingarna. Det är ju så att skola och sociala står för den största andelen av kommuns samlade lönekostnader. I förra årets valrörelse lovades skolan mer pengar för att nå en ökad måluppfyllelse och fler vuxna i skolan. Det klingar därför illa om man ett halvår senare går emot detta löfte. Således finns det ingen möjlighet att genomföra förslaget utan att det kommer att drabba vården av de äldre oerhört hårt.

Socialdemokraterna är medvetna om att det är viktigt att budgeten som balanserar. Det var därför vi föreslog en temporär skattehöjning inför beslut om 2011 års budget. Vi är även beredda att medverka i diskussioner och beslut för att komma fram till målet, men vi måste veta vilka konsekvenser det får inom kommunens olika verksamheter. Vi anser att det inom de tecknade avtalens ram bl a går att få till stånd en bättre förändringsbenägenhet och därmed kunna genomföra effektiviseringar och därmed uppnå bättre måluppfyllelse inom en del områden. 

Med majoritetens beslut kommer oron att sprida sig inom verksamheterna vilket motverkar den positiva anda som behövs för att genomföra det vi föreslår.

Hörby 2011-01-19

Tommy Hall  ( s )

Sidan uppdaterades senast: 2011-01-28 13:19