På tok för optimistiskt om socialnämnden

 

Socialnämndens arbetsutskott
Protokollsanteckning i ärende Budget 2012 Dnr SN 2011/089

Inledning:
Fullmäktige måste ge Socialnämnden en rimlig budget att arbeta med. En budget som även medger visioner om den framtida utvecklingen och planering för framtidens socialpolitik i Hörby. Socialdemokraterna är medvetna om att budgeten måste vara i balans.

Socialdemokraterna har ställt sig bakom budgetprocessens diskussioner inom Socialnämnden. Det förändringsarbete som de politiska partierna gemensamt arbetat fram i socialnämnden har välkomnats. Effektivisering som grundas på kvalité för våra medborgare och anställda ser vi positivt på.  Socialdemokraterna föreslår i sin budget en temporär skatteökning på 75 öre för att få budget i balans vilket ger 55 öre då femklövern har ökat skatten med 20 öre, vilket totalt ger ca 14 miljoner kronor.

Socialnämnden har dragits med en budget som inte haft verklighetsförankring under många år. Nämnden redovisade ett underskott på -29 miljoner år 2010 där budgeten var satt till 220 miljoner utfallet blev 249 miljoner. År 2009 var utfallet i budgeten 232 miljoner och resultatet blev – 11,6.  Prognosen för 2011 är att budgeten går minus med ca 29 miljoner. Budgetramen uppgår till 225 miljoner vilket inkluderar det tilläggsanslag socialnämnden erhöll på 4 miljoner.

Motivering till protokollsanteckning:
Nya siffror tillkommer regelbundet under veckorna, nya förslag på åtgärder för att nämnden skall komma tillrätta med de negativa siffrorna haglar som förslag till nämnden.  S anser att det är en mycket osäker budgetprocess.  Att det är en bristande kvalité att gå fram med budget 2012 med de svaga grunder som finns. Det är på tok för optimistiskt att tro att Socialnämnden skatt kunna ta hem den föreslagna besparingen på 16, 5 miljoner 2012. Risk och konsekvensanalyser över besparingsförslag som hemmaplanslösningar, köp av externa platser, hemtagningsteam, organisationsöversyn mm har ännu inte åtgärdats.

Vi vet inte hur organisationen och anställda påverkas av förslagen.  Investeringsförslaget är på 500 tusen kronor för 2012 vilket är helt orimligt. Hur anser femklöverna att socialnämnden skall kunna utveckla och investera i verksamheten med denna ringa summa? Vidare anser Socialdemokraterna att de förslag som kvalitets mässigt drabbar en större del av kommuninnevånarna skall beslutas av kommunfullmäktige.

Ovanstående motiveringen visar varför Socialdemokraterna anser att budgeten är orealistisk .

Socialdemokraterna
2011-11-07
Susanne Meijer 2:e vice ordförande

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-14 15:02