Pedagogiska måltider för anställda i Hörby kommun


Motion till kommunfullmäktige Hörby

 

Den pedagogiska måltiden är ett arbetssätt i många av de verksamheter som faller innanför den kommunala kompetensen såsom förskola, skola, vård och omsorg.
Enligt Livsmedelsverket är syftet med den pedagogiska måltiden mellan till exempel barn och vuxen: (…) att måltiden ska vara ett tillfälle till samvaro mellan vuxna och barn. De pedagogiska luncherna är viktiga för att barnen ska få en positiv upplevelse av måltiden och en naturlig inställning till mat. Barnen behöver vuxna som förebilder och stöd. Att sitta vid samma bord och äta samma mat ger tillfälle till samtal. Barnen får träna gruppkänsla och betydelse av samarbete

I kontakterna med förvaltningar och verksamheter i Hörby kommun har det framkommit att stora osakliga variationer och skillnader förekommer. Exempelvis verkar det finns otydligheter om den pedagogiska måltiden är ett arbetssätt som eftersträvas i kommunen, hur mycket måltiden ska kosta för den enskilde medarbetaren och hur mycket man får lov att äta.

Då det verkar finnas så mycket oklarheter angående de pedagogiska måltiderna
yrkar socialdemokraterna att:

- kommunen ska göra en översyn över hur det ser ut i verksamheterna
 
- vilka behov som finns och är pedagogisk måltid ett arbetssätt som ska användas

- utifrån resultaten i översynen ta fram övergripande och enhetliga riktlinjer för vad som gäller i kommunen.

- i översynen ska även den ekonomiska aspekten tas upp. Om Hörby kommun anser att pedagogisk måltid är ett arbetssätt som skall användas behöver det klargöras om det är rimligt att medarbetarna ska ta kostnaderna som uppstår. 


Hörby den 14 /2 -2011
 

Tommy Hall    Heidi Laine Lundgren

Sidan uppdaterades senast: 2011-02-17 17:06