Protokollsanteckning: Förvaltningens förslag att flytta gruppbostad Tingsgatan 18 till marklägenheterna på Byggmästaregatan

Socialnämnden 2011-06-30

Dnr 2011/059.

Nämnden biföll inte yrkande från Socialdemokraterna som löd
- Att Socialnämnden utan dröjsmål startar processen med att färdigställa ett bra gruppboende för personer som omfattas av Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

Bakgrund: Bostadspolitik inkluderar äldre och yngre personer med olika psykiska och fysiska funktionshinder, alla med varierat hjälpbehov. Att tillgången till lägenheter för personer som omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är eftersatt i Hörby kommun, råder det ingen tvekan om. Boendet på Tingsgatan är kostnadskrävande för kommunen, det är dåligt planerat med boende i 3 plan. Utemiljön är inte tillfredsställande.
Boenden kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.  Socialdemokraterna anser att samverkan skall ske med brukarorganisationer.

Därför yrkar Socialdemokraterna att det snarast skall planeras för ett eller flera boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad, efter det behov som individen har. Tillgång till bra utemiljö i markplan där det är möjligt att lätt komma ut i en liten trädgårdstäppa med en rullstol eller rollator.

För Socialdemokraterna

Susanne Meijer      Johan Månsson   Albulena Murati
2011-06-30

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-07-07 15:11