Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Protokollsanteckning från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet
Delårsrapport per den 31 augusti 2011- Hörby kommun Dnr 2011/244

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill föra till protokollet att delårsrapporten per den 31 augusti tyvärr återigen besannar de farhågor, som Socialdemokraterna haft om den borgerliga majoritetens budget för 2011 i Hörby kommun. Delårsrapporten visar att Hörby kommun befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Prognoser över vilka skatteintäkter som finns att tillgå under 2012 har försämrats månad för månad.  En starkt bidragande orsak till minskade skatteintäkter är den borgerliga politiken med försämringar i socialförsäkringarna. Ökad ungdomsarbetslösheten, få bra hyreslägenheter till unga samt ökande missförhållande i samhället som ger effekter med ökat behov av bla försörjningsstöd.
Socialnämnden befinner sig i ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Det är tydligt att det finns och har funnits under flera år allvarliga brister i den ekonomiska styrningen och uppföljningen som omedelbart måste förbättras. Risk och konsekvensanalyser över besparingsförslag som hemmaplanslösningar, köp av externa platser, hemtagningsteam har ännu inte hunnits bli framtagna som berör ca 6,8 miljoner 2012. Majoriteten tror att vi kan hämta in denna summa 2012 vilket inte S anser. Detta ger en osäkerhet i kvalitet för kommunmedborgaren.
Vi vet inte hur organisationen och anställda påverkas av förslagen. Trots detta ligger förslagen kvar. Vidare anser vi att de förslag som kvalitets mässigt drabbar en större del av kommuninnevånarna skall beslutas av kommunfullmäktige.
Socialdemokraterna har återkommande påtalat att socialnämndens verksamhet är underbudgeterad och att förutsättningarna för nämnden att hålla en budget i balans naturligtvis inte är eller har varit realistiska.

För Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Tommy Hall (S) andre vice ordförande i kommunstyrelsen 

Susanne Meijer (S) andre vice ordförande i socialnämnden

Ingrid Bromander (V) fullmäktigeledamot

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-07 11:41