Protokollsanteckning i ärende Socialnämndens äskande om tilläggsanlag för 2011

Kommunfullmäktige
Protokollsanteckning i ärende Socialnämndens äskande om tilläggsanlag för 2011 Dnr SN 2011/244
Inledning:
Socialdemokraterna ställer sig bakom budgetprocessens diskussioner inom Socialnämnden. Det förändringsarbete som de politiska partierna gemensamt arbetar fram i socialnämnden välkomnas. Effektivisering som grundas på kvalité för våra medborgare och anställda ser vi positivt på.  Socialdemokraterna föreslår i sin budget en temporär skatteökning på 75 öre för att få budget i balans vilket ger 55 öre då femklövern har ökat skatten med 20 öre, vilket totalt ger ca 14 miljoner kronor.
Fullmäktige måste ge Socialnämnden en rimlig budget att arbeta med. En budget som även medger visioner om den framtida utvecklingen och planering för framtidens socialpolitik i Hörby. Socialdemokraterna är medvetna om att budgeten måste vara i balans.
Socialnämnden har dragits med en budget som inte haft verklighetsförankring under många år. Nämnden redovisade ett underskott på -29 miljoner år 2010 där budgeten var satt till 220 miljoner utfallet blev 249 miljoner. År 2009 var utfallet i budgeten 232 miljoner och resultatet blev – 11,6.
 Prognosen för 2011 var i augusti 2011 att budgeten skulle gå minus med ca 19,7 miljoner vilket då hade varit en förbättring med 9,3 miljoner mot 2010, budgetramen uppgår till 225 miljoner vilket inkluderar det tilläggsanslag socialnämnden erhöll på 4 miljoner. På socialnämndmötet i oktober 2011 fick nämnden besked om att aktuellt underskott var 28,2 miljoner. 
Föreslagna besparingar för 2012 inom hemtagningsteam 500 000 tusen, hemmaplanslösningar 5,3 miljoner och allmänna besparingar 1 miljon anser vi är orealistiska.  Dessa tre områden beräknas ge en effekt på som uppgår till 6,8 miljoner i besparing 2012 enligt förslaget.
Socialdemokraterna inte att det är rimligt att socialnämnden kan hantera de av fullmäktige- kostnadsminskningarna på minst 16 520 tkr. 
Motivering till protokollsanteckning:
Ovanstående motiveringen visar varför Socialdemokraterna inte ställa sig bakom rimligheten att under 2012 skall socialnämnden uppnå en kostnadsminskning på minst 16 520 miljoner kronor.
För Socialdemokraterna
2011-10-31

Susanne Meijer (S) 2:e vice ordförande Socialnämnden Johan Månsson (S) socialnämnden

Tommy Hall (S) 2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

Sidan uppdaterades senast: 2011-11-07 11:39