S föreslår dialog med Skånetrafiken

RESERVATION
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-17

Medborgarförslag angående bussresor Hörby- Lund- Hörby.

Anmäler härmed reservation mot majoritetens beslut i ärendet.
Att antalet resenärer på busslinjen Hörby – Lund – Hörby har ökat betydligt på
på rubricerad busslinje. Att ärendet inte skulle ligga inom kommunens kompetens område, betyder i stället att kommunstyrelsen kan ta upp ärendet  och överlägga med Skånetrafiken att fler bussresurser måste sättas in så att de åkande kan få en trafiksäker buss åkande miljö.

Åke Hansson  (s) 
 

Förslag till yttrande över  inlämnat medborgarförslag


Kommunstyrelsens arbetsutskott
2010-11-17

Ärende: 3 Medborgarförslag angående bussresor Hörby- Lund- Hörby.

Resenärer som åker kollektivt ska uppmuntras och stödjas, det är glädjande att berörda
människor åker ex. buss, kollektiva trafikmedel. För den enskilde resenären är det inte lätt var gränsen går vad som är kompetensområde för Hörby kommun respektive Skånetrafiken  ansvarig, Region Skåne. Hörby kommun måste ha en fortlöpande dialog med Skånetrafiken om behovet av en utökning av busstrafiken bl.a. sträckan Hörby- Lund- Hörby då antalet resenärer har ökat. Vid vissa tider får resenärerna stå upp i bussarna, detta är inte tillfredsställande.
Fler sittplatser behövs.

Trafiksäkerheten och kvalitén bör ses över så att resenärerna känner trygghet i en god miljö, då de åker med kollektiva trafikmedel ex. buss från Skånetrafiken.

Kommunstyrelsen föreslås besluta föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen får i uppdrag att begära överläggning med Skånetrafiken i ärendet att vidtaga åtgärder för att öka bussresurserna, att bussresenärerna ska få en bra miljö och ett trivsamt buss åkande fortsättningsvis.

Åke Hansson  (s)   

Sidan uppdaterades senast: 2010-11-25 18:47