Socialdemokraternas förslag till budget för Hörby kommun 2012 och planer 2013-2014.

Socialdemokraterna är ett parti för utveckling och växande. Historiskt har vi målmedvetet arbetat för att gå från fattigdom till välstånd, från klassamhälle till jämlikhet, från maktlöshet till demokrati, från utsugning till meningsfullt och utvecklande arbete. Trots alla stora samhällsförändringar som skett är arbete, att ha ett tryggt och rättvist samhälle för alla, inte färdigt.

Kommunens budget och verkligheten ute i nämnderna stämmer inte riktigt överens. Socialnämndens budget är inte anpassad till det verkliga behovet. De senaste årens underskott har skenat iväg. Även BUN redovisar underskott och där finns uppenbarligen behov bl a för en ökad måluppfyllelse.

Det har gjorts stora investeringar under de sista åren. Dessa investeringar har betalats med lånade medel. Låneskulden har på fem år ökat från ca 25 miljoner till ca 220 miljoner.

Vi har från socialdemokratiskt håll bejakat en stor del av investeringarna, som vi anser var nödvändiga. Men nu måste vi se till att låneskulden minskar snabbt och att vi även kan göra nödvändiga satsningar i första hand inom skolan och den sociala sektorn.

Vi utgår i vårt förslag ifrån från de budgetförutsättningar som presenterats från ekonomikontoret 110513. Av dess framgår att det beräknas att intäkterna överstiger kostnaderna med 23,5 miljoner. Med ett mål om ett resultat på 2 %
av skatteintäkter och bidrag återstår endast 10 miljoner till ökade driftskostnader eller till avbetalning på låneskulden.

Vi kommer därför, när skattesatsen skall beslutas, att föreslå ett ökat uttag av kommunalskatten, under åren 2012-2013 ökas med 55 öre. Detta ger en förstärkning av driftsbudgeten med ca 13-14 miljoner per år. Vi är för närvarande inte beredda på att lägga ut dessa medel i ökade ramanslag, utan vi återkommer när nämndernas budgetar 2012 skall beslutas av fullmäktige i november. Då har vi förhoppningsvis fått klart om socialnämndens framtida behov. Men som sagt en stram kostnadsökning och ett snabbt avbetalande på gjorda lån för att vi även framöver skall få möjlighet till nödvändiga investeringar.

Det är aldrig populärt att förslå ökning av skatteuttaget. Vi lovar inte att allt kommer att kunna göras omedelbart med vårt budgetförslag men det ökar förutsättningarna att snabbare komma till rätta med obalansen i kommunens ekonomi. Vi gör det för att göra kommunen till en lite mer solidarisk, trygg och rolig kommun att leva och bo i, oavsett vem man är, var man kommer ifrån eller hur tjock plånbok man har.

Sammanfattning:
Driftbudgeten: Hösten 2011 förslag om ökat skattuttag med 55 öre  2012-2013
Investeringsbudgeten:        Enligt förvaltningarnas förslag

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen  2011-06-20

Tommy Hall


 

Sidan uppdaterades senast: 2011-06-21 10:05