Socialnämndens budget

 

Socialnämnden  2011-09-13

Protokollsanteckning i ärende Budget 2012 Dnr SN 2011/089

Inledning:
Socialdemokraterna ställer sig bakom budgetprocessens diskussioner inom Socialnämnden. Det förändringsarbete som de politiska partierna gemensamt arbetar fram i socialnämnden välkomnas. Effektivisering som grundas på kvalité för våra medborgare och anställda ser vi positivt på.  Socialdemokraterna föreslår i sin budget en temporär skatteökning på 75 öre för att få budget i balans vilket ger 55 öre då femklövern har ökat skatten med 20 öre, vilket totalt ger ca 14 miljoner kronor. Fullmäktige måste ge Socialnämnden en rimlig budget att arbeta med. En budget som även medger visioner om den framtida utvecklingen och planering för framtidens socialpolitik i Hörby. Socialdemokraterna är medvetna om att budgeten måste vara i balans.

Socialnämnden har dragits med en budget som inte haft verklighetsförankring under många år. Nämnden redovisade ett underskott på -29 miljoner år 2010 där budgeten var satt till 220 miljoner utfallet blev 249 miljoner. År 2009 var utfallet i budgeten 232 miljoner och resultatet blev – 11,6.  Prognosen för 2011 är att budgeten går minus med ca 19,7 miljoner vilket är en förbättring med 9,3 miljoner mot 2011, budgetramen uppgår till 225 miljoner vilket inkluderar det tilläggsanslag socialnämnden erhöll på 4 miljoner.
Socialnämnden skall inte ha huvudansvaret för att återställa balanskravet. Frågan som kan ställas är varför siffran 15 miljoner står kvar som summa att återställa i sparförslag 2, vilket majoritetsberedningen kommit fram till.

Motivering till protokollsanteckning:
Risk och konsekvensanalyser över besparingsförslag som hemmaplanslösningar, köp av externa platser, hemtagningsteam har ännu inte hunnits bli framtagna. Detta ger en osäkerhet i kvalitet för kommun medborgaren. Vi vet inte hur organisationen och anställda påverkas av förslagen.  Investeringsförslaget är på 500 tusen kronor för 2012 vilket är helt orimligt. Hur anser femklöverna att socialnämnden skall kunna utveckla och investera i verksamheten med denna ringa summa ? Vidare anser Socialdemokraterna att de förslag som kvalitets mässigt drabbar en större del av kommuninnevånarna skall beslutas av kommunfullmäktige.

Ovanstående motiveringen visar varför Socialdemokraterna inte ställa sig bakom beslutet att godkänna föreslagna besparingar för 2012 inom hemtagningsteam 500 000 tusen, hemmaplanslösningar 5,3 miljoner och allmänna besparingar 1 miljon.  Dessa tre områden beräknas ge en effekt på som uppgår till 6,8 miljoner i besparing 2012 enligt förslaget.

För Socialdemokraterna
2011-08-30
Susanne Meijer 2:e vice ordförande  Albulena Murati

 

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-16 11:07