Synpunkter angående införandet av busslinjen Önneköp – Hörby

Socialdemokraterna i Hörby är positiva till en framtida busstrafik mellan Önneköp och Hörby. Vi anser dock att det föreliggande förslaget är otillräckligt om man på allvar vill utöka användandet av kollektivtrafik.

Med de föreslagna tiderna, vilka enligt information som gavs vid ett möte i Långaröd ska likna dagens kompletteringstrafik och med busstationen i Hörby som sluthållplats tas i stort sätt endast hänsyn till behovet av pendlare som ska fortsätta sin resa utanför Hörby.

Vi kan inte se att förändringen från kompletteringstrafik till busstrafik och att det framöver inte behövs en föranmälning av resan skulle kunna öka antalet resenärer till den grad som utredningen önskar. Tvärtom kommer det nya systemet betyda en försämring för den del resenärer som enligt den föreslagna 2 kilometers regeln bor för nära busslinjen och därmed inte är behöriga att använda sig av kompletteringstrafiken.  I och med att det pratas om fågelvägen kan 2 km avstånd dessutom betyda en betydligt längre fotväg.

Vi vill i detta sammanhang särskilt påpeka att denna regel innebär en enorm försämring för våra äldre samt för barnen på landsbygden. Vägläget och väderleken samt obelysta småvägar innebär för dessa personer ett stort hinder och faror när de framöver behöver ta sig till fots till närmsta busshållplats.

Det finns ett stort behov av en utökad kollektivtrafik vilken även skulle ge en stor miljönytta, dock gäller det att ta hänsyn till fler resenärer och inte endast till pendlare. Som det ser ut idag kommer den enda livsmedelsbutiken som finns i den sydöstra delen av kommunen att lägga ner inom kort vilket innebär att de boende framöver kommer att behöva handla allt utanför sin hembygd. Vi vill gärna stärka handlarna i Hörby, men för att åstadkomma detta behövs hållplatser i centrala Hörby.

Vi föreslår att den nya busslinjen fortsätter efter hållplatsen Hörby busstation till Gamla Torg och till Komministergatan för att sedan vända vid ICA rondellen. På detta sätt kan samtliga affärer och kommunala anläggningar nås utan större gångavstånd vilket vore av stor betydelse i synnerhet när det görs större inköp av livsmedel.
• Resor till centrala Hörby görs förutom för att handla ur flera syften.
• Den största andelen resenärer kommer antagligen att bestå av pendlare, varav en stor del består av gymnasieelever. Deras skolscheman bör beaktas för att säkerställa en harmonisering med diverse anslutningsbussar på både ut och hemresor.
• Ungdomar på landsbygden behöver kunna ta sig till och från aktivitetshuset på fredagar, samt kunna ta buss till Höör (Jägersbo).
• Barn och ungdomar behöver kunna ta sig till och från Kulturskolan.
• Besök till Vårdcentralen måste kunna ske så att det även finns möjligheten att komma hem inom rimlig tid i synnerhet när människor är sjuka.
• Bussturer bör anpassas till kvällskursernas tider på Komvux.
• Kommunhuset ska kunna besökas för att sköta olika ärenden.

För att tillgodose dessa olika behov att ta sig in till Hörby behövs förutom hållplatser i centrala Hörby en attraktiv tidtabell med bussar som går fram och tillbaka i 2 timmarstakt. I och med att frekvensen höjs jämfört med dagens tidtabell kan samtidigt bussarnas storlek minskas för att reducera kostnaden per tur.

Vad gäller resenärer som blir drabbade av 2 kilometers regeln föreslår vi att det i samråd med lokala byaföreningar tas fram förslag till så kallade insamlingsturer utanför själva busslinjen, där det ska vara möjligt att kunna hoppa på och av bussen utan specifika hållplatser och utan föranmälning. En sådan okomplicerad insamling av resenärer i periferin av busslinjen skulle ytterligare öka acceptansen av kollektivtrafik.

Vi vill i detta sammanhang påpeka att vår motion om en förbättring av kollektivtrafiken fick bifall i kommunfullmäktige i augusti. Vi hoppas att även våra förslag och synpunkter ur denna skrivelse får det gehör som behövs för att stimulera nya personkretsar till en användning av kollektivtrafik och att en reform i Hörbys sydöstra del kan vara en vägledning som efterhand kan användas i övriga kommundelar.

Anita Ullmann för Socialdemokraterna i Hörby

Sidan uppdaterades senast: 2011-09-12 11:00