Budgetuppföljning Socialnämnden 2013

Socialdemokraterna vill föra följande till protokollet :

Kommunstyrelsen ger återigen Socialnämnden i uppdrag att under innevarande budgetår se till att budgeten hålls inom budgetram i syfte att Socialnämndens budget skall vara i balans 2013.

Vi vill återigen påpeka det allvarliga i budgetarbetet, det är orimligt av majoriteten att tro att socialnämnden skall hämta in till dags dato 18,737  miljoner och samtidigt utveckla och stärka verksamheten. Socialdemokraterna har återkommande påtalat att socialnämndens verksamhet är underbudgeterad samt att förutsättningarna för nämnden att hålla en budget i balans naturligtvis inte är eller har varit realistiska.

Majoriteten har gått fram i Fullmäktige bl a med att den palliativa vården, utbildning av personalen vårt viktigaste kapital är några av de områden som det skall sparas på.

För att ställa om till hemmaplanslösningar behövs lokaler. Informationen som S - får att det inte går att få fram lokaler till hemmaplanslösningarna. Socialdemokraterna, frågar varför, vi får inga bra svar.

Ett stort orosmoment är våra lokaler och det renoveringsbehov som vi måste utföra, till stora kostnader.

Därför tolkar vi det som att femklöverns försök att vända skutan inte lyckas.

För socialdemokraterna

2013 04 25

Susanne Meijer    
Johan Månsson                   
Abulena  Murati
Susanne Stjernfeldt

Sidan uppdaterades senast: 2013-04-30 12:32