Motion ang. Fältsekreterarverksamheten i Hörby kommun

Till kommunfullmäktige Hörby kommun

 

Att avskaffa Fältsekreterarverksamheten (fältarna) är ett svek mot ungdomar och föräldrar/närstående som kämpar för att motverka droger i ungas liv. Detta är en borgerlig, enkelspårig och kortsiktig politik och inget Socialdemokraterna kan stå för.

Socialdemokraterna anser att socialnämnden direkt skall upphäva beslutet att inlemma fältverksamheten i det kortsiktiga HESTIA projektet som bekostas av kommunstyrelsen.

Fältarna (2 personal) har inte kunnat utföra sitt arbete på flera månader eftersom de blivit omdisponerade till andra tjänster i besparingssyfte. Nu när fältarna avskaffas, förlorar vi i Hörby kommun kunskap, kompetens och det förtroende som är uppbyggt med Hörbyungdomarna. Att detta sker mitt i sommaren är katastrofalt och ogenomtänkt.

Drogvaneundersökningar som har utförts av fältarna har visat att oro och depression har varit hög i Hörby kommun och då speciellt hos flickorna. Utifrån detta har fältarna skräddarsytt sin uppsökande verksamhet, sitt utbud av samtalskontakter, detta för att underlätta för denna unga grupp av människor. Frågan är nu outredd om vem som skall hantera uppdraget som drog och alkoholsamordnare, detta har legat på fältarna.

Ett ytterligare bekymmer som kan påverka detta område är att besparingar från femklövern även finns på att halvera personligt ombud till 50 % istället för 100 % och denna funktion arbetar med de människor som har just, psykiska problem, oro och depressioner.

Praktikplats samordnaren halveras från 100 % till 50 % och den funktionen skall arbeta kommun övergripande med alla Hörbys innevånare. S anser att detta är fel, det kommer inte att finnas utrymme för att jobba med de ungdomar som fältarna möter på byn och som skall ledas till samordnaren, istället kommer de att dra på byn med alla de frestelser detta innebär.

Arbetet med Sociala insatsgrupper en samverkan med polisen lär inte heller fungera eftersom det är fältarna som har de överbryggande och förtroendeskapande samtalen med ungdomarna.

Att inte arbeta förebyggande kommunövergripande ger enligt etablerad forskning ökade kostnader i form av institutionsplaceringar, våld och ökat missbruk i vårt samhälle. Samtidigt som det ger ett stort mänskligt lidande med söndrande familjer med ungdomar på glid utan socialt skyddsnät.  

Socialdemokraterna yrkar

Att fältverksamheten omedelbart startar upp sin verksamhet med två fältare

 

Att en risk och konsekvens analys omedelbart utförs bl.a. med följande innehåll

-          Vad kan HESTIA projektet bidra med när det gäller fältverksamhetens uppdrag?

-          Att drogproblematiken analyseras och en ny drogvaneundersökning görs som planerat

-          Att LVU risker utvärderas och kostnadsberäknas

-          Att sommararbete skapas för dessa unga

-          Att samtal med skolan förs om ev. risker med att avsluta fältverksamheten

-          Att drog- och alkoholrådgivning/samordning utreds

 

2014-06-18

Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Susanne Meijer                                         Johan Månsson 

 

 

Bilaga 1 (s.1:1)

 SLUTRAPPORT för fältverksamheten 2013

Våra mål för 2013 var:

 1. SKAPA TRYGGA OCH GODA UPPVÄXTVILLKOR FÖR HÖRBYS UNGA

 2. MINSKAT BRUK AV TOBAK OCH ALKOHOL, ETT SAMHÄLLE FRITT FRÅN NARKOTIKA DOPING SAMT MINSKADE SKADEVERKNING AV ÖVERDRIVET SPELANDE


-          Enskilda samtal: Under 2013 har fältsekreterarna genomfört i snitt 6 samtal i veckan då varje ungdom träffar fältsekreterarna utifrån samtalsserien FEM + ETT. Under året har fältsekreterarna haft 33 ungdomar i stödsamtal. Efter varje avslutad samtalsserie får ungdomarna göra en utvärdering. Utvärdering (se bilaga 1).

-          Fältning: Under 2013 har vi haft uppsökande arbete en vardagskväll i en veckan, varannan fredag och en lördagskväll i månaden. Utöver detta har även uppsökande verksamhet bedrivits under Valborg, Hörby marknad, skolavslutning, lussevaka, samt i anslutning till övriga lov. Vardagskvällarna (35 tillfälle) har fältsekreterarna inriktat sig på att uppsöka byar i Hörby kommun.  Fredag/lördagskvällarna har fältsekreterarna främst inriktat sig på uppsökande arbete i tätorten. Under 2013 har fältsekreterarna genomfört 33 st fredag/lördags fältkvällar och i genomsnitt träffat 37 ungdomar per fältkväll. Vi har under året fört statistik för varje fälttillfälle.

-          Gruppverksamhet kill/tjejgrupp: Under året har fältsekreterarna bedrivit två olika grupper tillsammans med Aktivitetshuset.  I varje grupp har det varit ca 8 st deltagare och gruppen har varit verksam i åtta tillfällen. Målet med grupperna är ”stärkt självkänsla och självförtroende”. Under året har även skolklasser deltagit i värderingsövningar av olika slag.

-          Hasch avväjningsprogrammet (HAP): Fältsekreterarna har under 2013 haft 2 st ungdomar i HAP med sammanlagt ca 10-18 träffar med ungdomen och dess familj. En av de två ungdomarna upprätthåller fortfarande drogfrihet efter åtta veckors program. Efter varje avslutad haschavväjningsprogram får ungdomen göra en utvärdering. Utvärdering (se bilaga 2)

-          Föräldragrupp: Fältsekreterarna har under våren 2013 haft en föräldrargrupp som syftade till att stödja föräldrar till pojkar i riskzon. Gruppen träffades vid sex tillfällen.

-          Föräldrarmöten utifrån olika teman: Våren 2013- föräldramöte med temat droger samt aktuell situation i Hörby, föreläsningarna erbjöds vid tre kvällstillfällen. Arrangörer var polis, socialtjänst, aktivitetshus, samt elevhälsa. Inbjudna var alla föräldrar som har barn från förskolan upp t.o.m. gymnasiet. Att vi bjuder in föräldrar till de små barnen är att vi vill implementera tankesätt och förhållningssätt hos föräldrar redan när barnen är väldigt små gällande alkohol, narkotika, tobak och doping. Nytt föräldramöte hösten- 13 med temat: ”Mot alla odds”, att det finns viktiga vuxna runt alla barn som inte behöver vara biologiska föräldrar och som kan göra skillnad för våra barn och unga. Lisbeth Pipping föreläste två kvällar, där alla föräldrar i Hörby kommun var inbjudna. Lisbeth är uppväxt med en utvecklingsstörd mamma och en alkoholiserad pappa. På dagen erbjöds personal från skolan, förskolan, socialtjänsten, även privata skolor och förskolor bjöds in. Vilket även polis, kyrka, aktivitetshus gjorde.

-          Föräldrarmöte: Under 2013 har fältsekreterarna deltagit på 6 föräldramöten där vi har pratat om olika förhållningssätt och Hörby´s situation bland våra ungdomar.

-          Samverkan: Fältsekreterarna tillsammans med projektledaren i ”Hestia” deltagit på samverkansmöte kontinuerligt under året tillsammans med skola, Aktivitetshuset och polis för att hitta ett arbetssätt där vi kan arbeta med den liberala synen på ungas substansanvändande. Under 2013 har vi träffats 6 gånger och det har även kontinuerligt hållits enskilt möte mellan ovanstående organisationer och fältsek-reterarna.

-          Läger: Projektet ”Hestia” har startat läger för samtliga elever i sjunde klass under två dagar. Lägret var i Hästveda och medaktörer var polis, räddningstjänst, aktivitetshus, elevhälsa och socialtjänsten. Lägret var uppbyggt utifrån stationssystem och kvällarna bestod av samkväm. Syftet med lägret är att främja relationen mellan elev- lärare, elev- elev samt att de som arbetar med ungas fritid eller inom socialtjänstens förebyggande verksamhet, ska lära känna ungdomarna redan i början av årskurs 7. Grundtanken är också att förmedla kunskaper om räddningstjänstens arbete, samt vad man kan göra själv vid fara. Polisen genomförde värderingsövningar med de unga.

-          Sociala medier: Fältsekreterarna har tillsammans med projektledaren i ”Hestia” medverkat vid flera tillfällen i både Lokaltidningen och Skånska dagbladet om vårt projekt och de evenemang som vi erbjudit, vårt arbete som riktas mot ungdomar och deras föräldrar. Vi har även öppnat en facebooksida där vi berättar om våra planerade aktiviteter och upprättar information regelbundet.

-          Föreläsning: Fältsekreterarna föreläste kring psykisk ohälsa hos ungdomar tillsammans med BRIS. Samtliga medarbetare inom socialtjänst och skolan var inbjudna. Fältsekreterarna föreläste också om våld och hot i nära relationer.

-          Ungdomskväll: Fältsekreterarna, tillsammans med projektledare i ”Hestia”, personal från kultur och fritid, samt skolan - anordnade en ungdomskväll. Ungdomskvällen var den 14 december där vi höll badet öppet, erbjöd Friskis och svettis pass samt gym. Föreningarna: Hörby gymnastikförening, Taekwondoklubben, Attitude 69 från Eslöv hade workshop och uppvisningar. Hörby gymnastikförening uppträdde i Parkour. På plats fanns även ungdomsbibliotikarien som erbjöd skrivarverkstad samt vårdcentralen i Hörby som delade ut kondomer och informerade om könssjukdomar. Det fanns även en femkamp inhyrd med bl.a. sumodräkter. Det bjöds även på korv och bröd samt läsk, godis och chips. Allt denna kväll var gratis och riktade sig för ungdomar i åk 7-9 samt åk 1 på gymnasiet kl. 17-23. Tre olika bussar åkte och hämtade upp på landsbygden och lämnade igen när det var slut. Kvällen sponsrades av fyra företag/stiftelser.

 

2014- 01-24

Patrik Niklasson                                  Johanna Nykvist

Fältsekreterare                               Fältsekreterare

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-19 14:04