Motion ang. Föreningsbidrag för Vårdföreningar som bör tillhöra Socialnämndens verksamhetsområde

Till kommunfullmäktige Hörby

Inledning

Motion, Kamratföreningen Länken har nu behandlats och att satserna är bifallna, motionen beskrivs i kommande text (bakgrund). Socialnämndens ledamöter har meddelat att nämnden ser positivt på det frivilliga sociala arbete som K.F. L utför i Hörby kommun. Förvaltningen har etablerat kontakter med K.F. L samt gjort en ekonomisk bedömning av kostnaderna för K.F.L, som är 60 000 kronor/år som går till hyra, post, värme och telefoni. From 2015 ser inte K.F. L att man kan ha kvar sin lokal utan den kommer att sägas upp i september 2014 om inte en ekonomisk lösning sker. Därefter har deras medlemmar ingen lokal att gå till.

Denna summa är en liten del i det förebyggande arbetet som bidrar till att minska vårdkostnaderna för missbruk. Därför är det angeläget att snarast utreda om en ersättningsmodell till vårdföreningar i Socialförvaltningens verksamhetsområde.

Utifrån detta yrkar socialdemokraterna:

att                 en ersättningsmodell för bidrag till s.k. vårdföreningar enligt förslag i motionen utformas snarast,

att                 kostnaden 60 000 kr för K.F.L. överlämnas till budgetberedningen hösten 2014 att ta ställning till för bidrag för 2015

 

Bakgrund

Kamratföreningen Länken (K.F. L) Hörby, är enligt dess medlemmar den enda föreningen i Sverige som inte har en naturlig förankring i Socialnämndens verksamhetsområde. K.F. L har funnits i kommunen i över trettio år och för ca 8-10  år sedan avslutades det ekonomiska stödet från Socialnämnden och K.F. L hänvisades istället till att söka verksamhetsbidrag från Kultur och fritidsförvaltningen.  För att kunna bedriva sin sociala verksamhet har K.F. L försäljning av bingolotter. Ekonomi går inte längre ihop, med de få medlemmar som kan sälja lotter.

Ett vanligt ”normalåterfall” i missbruk kan beräknas till en summa av en miljon kronor innan personen är tillbaka i på arbetsmarknaden igen. Vårddygnet är ca 4-5000/ dygn för institutionsvård.

Vägen är lång tillbaka och mycket stöd behövs till individen. Här gör K.F. L ett bra samhällsekonomiskt billigt och frivilligt socialt arbete. Socialdemokraterna anser att frivilligt socialt arbete via K.F. L är ett bra och nödvändigt komplement till hemmaplanslösningar. Länken arbetar förebyggande, med stöd i vårdsituationen, kamratstöd och med anhörig/närståendestöd. De har en fin lokal som fungerar bra för ändamålet, lokalen ligger bra till och ganska anonymt för de som söker sig dit. Man firar jul, påsk och tillbringar andra högtider tillsammans, tillfällen i livet som är klara riskfaktorer för återfall och tröst i missbruket.

Enkelt sett, så är det så att människor med samma problem stöttar varandra och på så sätt kommer individen bort från en ”farlig” situation och givetvis förhoppningsvis på andra tankar.

Socialtjänstlagen tar upp följande:

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

1 § Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,


4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

 

5 § Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Lag (2012:776).

 

Socialdemokraterna har informerats enligt följande om närliggande kommuners samverkan med K.F.L, dessa beskrivs skrivs här:

Landskrona har ett samarbete med socialtjänsten som stödjer verksamheten genom att ”missbrukare” som går på dagvård, erbjuds kontakt och hjälp och gemenskap hos K.F. L. För att göra det ännu bättre för individerna finns det en ”resursperson” som sköter den dagliga verksamheten och ”kostnaden” står kommunen för. Detta har resulterat i att det i dag är cirka 100 medlemmar och de har dessutom startat en separat kvinnoavdelning

Eslöv har ett samarbete med socialtjänsten, vilka betalar hela lokalkostnaden. Dessutom får föreningen ett årligt verksamhetsbidrag. Samverkan sker med kommunens fältgrupp som har en fin kontakt med K.F. L och det sker ofta att personalen följer med individer till K.F.L.

Höör har ett skapligt samarbete med socialtjänsten och tydligen ersätts hela lokalkostnaden av kommunen. Föreningen har en utvecklande verksamhet och ökar sitt medlemstal.

Hörby inget samarbete finns med socialtjänsten, trots att detta regleras i Socialtjänstlagen, SoL.  Hur vi än vänder och vrider på frågan så kvarstår faktum att Hörby kommun är en kommun som inte stöttar sin länkförening utan tvärtom skickat över ”problemet” till Kultur och Fritid, som inte riktigt kan hantera K.F.L´s sociala verksamhet.

Följande att satser är bifallna av Socialnämnden 2014-06-12

Socialdemokraterna yrkar

att                        som ett led i hemmaplanslösningarna kontakter snarast skapas och utvecklas med Kamrat Föreningen Länken i syfte att samverka enligt SoL 3 kap. 4 § i likhet med andra kommuner

att                        en beräkning görs över det ekonomiska stöd som K.F.L. behöver för sitt frivilliga sociala arbete.

 

Tjänstemannautlåtandet ang. motionen Kamratföreningen Länken:

 

F.n. finansieras KFL via föreningsbidrag från BUN. Föreningsbidraget var 2013 18.813kr, bidraget är inte beslutat eller utbetalat för 2014 (bidrag är lämnar efter maj 2014 med 43000 som innebär att lokalen är betat för 2014).

Överskjutande del finansieras genom försäljning av lotter, annonser etc. En bedömning är att lotteriförsäljning inte ger tillräcklig finansiering. BUN framför att man där inte anser att KFL ligger på rätt förvaltning utan anser att KFL:s verksamhet ligger mer i linje med socialförvaltningens område.

Samtliga föreningar har att söka verksamhetsstöd från BUN enligt beslut i KS. KFL:s uppskattade kostnader för hyror, internet, telefon belöper sig till i runda tal 60.000kr/år. Lokaler är belägna på Vallmogatan 1. KFL har att senast i juni säga upp sin lokal annars löper hyreskontraktet fortsatt på ett år. Föreningen uppskattar att man inte har tillräckligt med intäkter utan tvingas lägga ner sin verksamhet, om förvaltningen inte tillskjuter medel.

Föreningen har regelbunden verksamhet för 26 medlemmar. Inom socialförvaltningen sker samverkan med KFL i enstaka ärende. Någon regelrätt samverkan har inte förekommit de senaste åren. KFL driver en frivillig verksamhet som utgår från egna stadgar och mål. Att införa en frivillig verksamhet i hemmaplanslösningar är tveksam. Då med utgångspunkt att socialförvaltningen inte kan gå in och styra i KFL:s verksamhet, man kan heller inte ställa krav att man skall behandla på speciella sätt. Det som återstår är samverkan i olika ärende, informera om KFL:s verksamhet. Socialförvaltningen har också samverkat med andra föreningar som t.ex. Röda Korset, Anhörigföreningen och SPF. I vissa fall har man kunnat samverkan i gemensamma projekt, men vi kan inte ställa eller har ställt krav på föreningarna om specifika insatser. Varje förening bedriver en unik verksamhet som utgår från föreningens stadgar. I dessa anges inriktningen på sida

TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2)

Dnr

2014-05-08 SN 2014/138

 

Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

2014-06-18

Susanne Meijer 

Sidan uppdaterades senast: 2014-06-19 14:32