Motion ang. Kamratföreningen Länken

Till kommunfullmäktige Hörby

Kamratföreningen Länken (K.F. L) Hörby, är enligt dess medlemmar den enda föreningen i Sverige som inte har en naturlig förankring i Socialnämndens verksamhetsområde. K.F. L har funnits i kommunen i över trettio år och för ca 8-10  år sedan avslutades det ekonomiska stödet från Socialnämnden och K.F. L hänvisades istället till att söka verksamhetsbidrag från Kultur och fritidsförvaltningen.  För att kunna bedriva sin sociala verksamhet har K.F. L försäljning av bingolotter. Ekonomi går inte längre ihop, med de få medlemmar som kan sälja lotter.

Ett vanligt ”normalåterfall” i missbruk kan beräknas till en summa av en miljon kronor innan personen är tillbaka i på arbetsmarknaden igen. Vårddygnet är ca 4-5000/ dygn för institutionsvård.

Vägen är lång tillbaka och mycket stöd behövs till individen. Här gör K.F. L ett bra samhällsekonomiskt billigt och frivilligt socialt arbete. Socialdemokraterna anser att frivilligt socialt arbete via K.F. L är ett bra och nödvändigt komplement till hemmaplanslösningar. Länken arbetar förebyggande, med stöd i vårdsituationen, kamratstöd och med anhörig/närståendestöd. De har en fin lokal som fungerar bra för ändamålet, lokalen ligger bra till och ganska anonymt för de som söker sig dit. Man firar jul, påsk och tillbringar andra högtider tillsammans, tillfällen i livet som är klara riskfaktorer för återfall och tröst i missbruket.

Enkelt sett, så är det så att människor med samma problem stöttar varandra och på så sätt kommer individen bort från en ”farlig” situation och givetvis förhoppningsvis på andra tankar.

Socialtjänstlagen tar upp följande:

3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m. 

1 § Till socialnämndens uppgifter hör att göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen,

4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt skall nämnden härvid samverka med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar.

5 § Socialnämndens insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. Lag (2012:776).

 

Socialdemokraterna har informerats enligt följande om närliggande kommuners samverkan med K.F.L, dessa beskrivs skrivs här:

Landskrona har ett samarbete med socialtjänsten som stödjer verksamheten genom att ”missbrukare” som går på dagvård, erbjuds kontakt och hjälp och gemenskap hos K.F. L. För att göra det ännu bättre för individerna finns det en ”resursperson” som sköter den dagliga verksamheten och ”kostnaden” står kommunen för. Detta har resulterat i att det i dag är cirka 100 medlemmar och de har dessutom startat en separat kvinnoavdelning

Eslöv har ett samarbete med socialtjänsten, vilka betalar hela lokalkostnaden. Dessutom får föreningen ett årligt verksamhetsbidrag. Samverkan sker med kommunens fältgrupp som har en fin kontakt med K.F. L och det sker ofta att personalen följer med individer till K.F.L.

Höör har ett skapligt samarbete med socialtjänsten och tydligen ersätts hela lokalkostnaden av kommunen. Föreningen har en utvecklande verksamhet och ökar sitt medlemstal.

Hörby inget samarbete finns med socialtjänsten, trots att detta regleras i Socialtjänstlagen, SoL.  Hur vi än vänder och vrider på frågan så kvarstår faktum att Hörby kommun är en kommun som inte stöttar sin länkförening utan tvärtom skickat över ”problemet” till Kultur och Fritid, som inte riktigt kan hantera K.F.L´s sociala verksamhet.

 

Socialdemokraterna yrkar:

att som ett led i hemmaplanslösningarna kontakter snarast skapas och utvecklas med Kamrat Föreningen Länken i syfte att samverka enligt SoL 3 kap. 4 § i likhet med andra kommuner

att en beräkning görs över det ekonomiska stöd som K.F.L behöver för sitt frivilliga sociala arbete

 

För den Socialdemokratiska fullmäktigegruppen:

Susanne Meijer (S)

2014-04-23

Sidan uppdaterades senast: 2014-04-25 17:37