Motion ang. översyn av hemtjänstorganisationen

Motion till kommunfullmäktige i Hörby


Socialdemokraterna har återkommande påtalat den ohållbara situationen gällande hemtjänstorganisationen. Idag har vi en ledare som skall hantera ca 80 anställda. Utvärderingar i form av nöjd medarbetarindex, NMI, är utförda ett flertal tillfällen de senaste 3 åren. Det framgår tydligt att ledarfunktionen inte hinner med att leda sina anställda. Måltalen uppfylls inte. Femklövern menade att åtgärder satts in i förbättringssyfte och detta skulle ha hanterats sedan förra undersökningen, tyvärr är det igen 2013 ett nedslående resultat.

För att en ledare skall kunna hantera verksamhetsutveckling, budget, utvecklingssamtal och personalvårdande uppgifter är det vedertaget med en personalstab på max 16 -35 personal, beroende på uppdragets karaktär. Till detta skall då läggas att sjukfrånvaro och timanställningar ökat markant senaste åren i vår hemtjänst.

Vad gäller timanställningarna har detta varit ett uttalat drag från övriga politiker och endast Socialdemokraterna har kritiserat denna personalpolitik. Femklövern har varit tydlig med att timanställning är ett kostnadseffektivare verktyg.  Detta har givit att vi nu även minskat på utbildningsnivån från en relativt hög nivå för 4-5 år sedan då undersköterskekompetensen var dryga 90 % hos våra anställda i vård och omsorg.

Till ledarens nuvarande uppdrag hör idag även ett ökat antal utredningsuppdrag samt besparingsplaner. Antal vårdtagare har ökat senaste åren och en mer komplex sjukvård sker i hemmet. Vårdplatser minskar på sjukhusen och patienter är idag tidigare medicinskt färdigbehandlade och hemkommunen skall då ta över vårdansvaret.

Studier visar att:

  • Mindre personalgrupper som chefer ansvarar över ger friskare personal
  • Färre medarbetare per chef/ledare ger mindre sjukfrånvaro och nöjda anställda
  • Det lönar sig att ha friska medarbetare vilket bör ge nöjdare brukare i kommunen
  • Ett tydligt ledarskap och delaktiga medarbetare ger stora hälsovinster och ekonomisk besparing
  • Systematiska program för chefsutveckling bidrar till friskare företag

 

Ju fler medarbetare som finns ju mindre tid finns det för att få återkoppling på arbetsinsatsen, att bli förstådd i sin yrkesroll minskar. En organisation som betraktar sina anställda som en resurs, där ökar arbetsinsatsen och tillfredsställelsen med arbetet. Låg sjukfrånvaro kännetecknas hos företag/organisationer med systematiska program för chefsutveckling än de med hög sjukfrånvaro. Intressant är att koppla detta till vad som även i övrigt kännetecknar de friskare företagen/organisationerna. Dit hör delegationsordning som är känd bland chefer, regler/rutiner som är kända av medarbetare, tydliga dokumenterade mål, systematisk uppföljning av målen, tydlig ansvarsfördelning i dagligt arbete.

Socialdemokraterna har motionerat om gruppledande undersköterskor, demensteam, palliativa team, psykiatrisjuksköterska och demenssjuksköterska. Detta är några kostnadseffektiva områden för att förbättra vård och omsorg och ytterst hemtjänstens uppdrag.

Vi anser nu att hemtjänsten i Hörby kommun måste omorganiseras, utifrån aktuell forskning måste arbetsgrupperna delas upp i mindre områden med gruppledande undersköterskor. Idag finns ca 80 personal vilket skulle innebära 4 grupper med 20-25 personal i varje grupp.  Tanken är att en gruppledande undersköterska som har vidarutbildning i t.ex. demens, palliativ vård och handledning får uppdraget. Vi ser att det är lämpligt att gruppledande undersköterska själv hanterar vikarieförsörjningen. Utifrån detta måste bemanningsenheten ses över, då den idag enligt de redovisningar som presenteras för Socialnämnden inte hanterar sitt uppdrag, med vikarieförsörjningen. Behövs enheten eller kan den omorganiseras och läggas ut i verksamheten?

För att leda de 4 hemtjänstgrupperna behövs förslagsvis 2 enhetsledare som ansvarar för budget, utvecklingsfrågor, arbetsmiljö, rekrytering och rehabilitering etc.

Den som leder enhetsledarna är förslagsvis socialchefen. Denna organisation skulle inte betyda fler anställda individer då en omfördelning kan göras i arbetsuppgifter och en översyn eller avveckling av bemanningsenheter utförs.

Socialdemokraterna yrkar

-          att en omedelbar översyn görs av hemtjänstorganisationen enligt motionens syfte

-          att de motioner som är inlämnade till socialnämnden av Socialdemokraterna hanteras skyndsamt

-          att de motioner som är bifallda av kommunfullmäktige skyndsamt verkställes

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen

Susanne Meijer (S)             Johan Månsson  (S)

Hörby 2014 01 22

 

Referenser:

http://www.folkhalsoguiden.se/Publikationer/365/362/Halsa-och-framtid-i-offentlig-sektor/

http://www.folkhalsoguiden.se/Projekt.aspx?id=3698&cid=348&soitems=&searchtext=&saitem=4

http://www.tcotidningen.se/friska-arbetsplatser-utmarks-avhogt-i-tak-och-ett-bra-ledarskap

http://www.ifmetall.se/ifmetall/home/content.nsf/aget?openagent&key=god_halsa_ar_lonsamt


Sidan uppdaterades senast: 2014-02-03 17:26