Motion ang. trygghetsboende

Till Hörby kommunfullmäktige:

En välfungerande vård för äldre innebär ett bra och tryggt boende.

Att säkerställa en god och högkvalitativ vård och omsorg till våra äldre är en av de stora välfärdsutmaningarna för Sverige och Hörby kommun. Allt fler blir allt äldre och andelen äldre i befolkningen kommer att öka under de närmaste årtiondena. Den senaste SCB statistiken visade att personer >65 år och äldre ökat med 47 422 på ett år och är nu uppe i 1 784 668. Svenskar > 80 år är ca 500 tusen. Antalet platser på särskilda boenden fortsätter att minska och är nu nere i 90 500 platser och har minskat med 8100 platser sedan 2006. Många har bilden att äldre är en heterogen grupp och att alla har behov av särskilt boende eller sjukvård, vilket är fel. De allra flesta har ingen hjälp alls och efterfrågar det inte heller. Men efterhand kommer behoven och då måste vi i kommunen ha god säker och kvalitativ beredskap för att erbjuda bra boende med trygghet.

Under ett arbetsplatsbesök som Socialdemokraterna gjorde under oktober månad i Hörbys äldrevård informerades det om att ett flertal äldre fick plats på korttidsenheten Solbacken pga upplevd otrygghet i hemmet och de hade inga eller få sjukvårdande behov.

S anser att när man är äldre skall man ha ett avgörande inflytande på var man skall bo. Det skall vara lättare än vad det är idag att välja om man vill bo kvar hemma med kommunala insatser eller om man vill bo på någon form av Trygghetsboende/Seniorboende. Vi anser inte att äldre par skall behöva flytta isär om den ena parten är i behov av ökade insatser.

Därför måste vi i Hörby erbjuda bra boende för äldre som inte längre vill bo kvar i egna hemmet. Den enskildes önskemål skall respekteras, men man har ingen oinskränkt rätt att få det man vill. Socialtjänstlagen 3 kap. 5§ säger att önskemål om boendeform skall respekteras av socialnämnden så långt som möjligt.

Ett trygghetsboende kan lämpligen bemannas med undersköterskor, servicevärd och har gemensamhetutrymme för samtal, fika, måltider och tidningsläsning. Ett trygghetsboende har framförallt uppgiften att ge trygghet, säkerhet och gemenskap för äldre som inte har kognitiva eller stora funktionella hinder.

Socialdemokraterna yrkar:

  • att möjligheten att inrätta trygghetsboende undersöks i kommunen som bemannas med undersköterskor vilka kan stödja de äldre under vissa tider på dygnet
  • att en kostnads och processplan presenteras.

 

Socialdemokratiska fullmäktigegruppen, Hörby - 2013 10 21

Susanne Meijer (S) Johan Månsson (S)

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-23 15:45