Reservation i ärende: Budgetuppföljning oktober - Åtgärder pga. det ekonomiska läget inom vård och omsorg, Dnr SN 2013/227

Socialdemokraterna reserverar sig å det starkaste mot förfarandet att femklövern presenterar tjänsteskrivelser i viktiga personalpolitiska beslut utan förankring eller möjlighet för Socialdemokraterna att förbereda sig i ärendet. Handlingar tillhandahålls under sittande möte, vilket visar att femklövern har oövertänkta strategier och inga långsiktiga planer. De frångår det brukliga arbetssättet med att politiskt samverka med övriga partier, med följden att en så bra lösning som möjligt i den demokratiska politiska processen förhindras.

Vi är även starkt kritiska till hur samtalen förs på nämnden över personalens prestationer och deras anledning till att söka semester på helg eller jul och nyår.

Personalpolitiskt är dessa samtal och yttrande ett skrämmande synsätt som misskrediterar kommunens viktigaste kapital, nämligen vår personal.

Vi är start kritiska till den bristande kompetens som femklövern tillsammans med SPI+SD visar då det gäller att utveckla ledarkompetensen i förvaltningen och dess hantering av vår personal.

Nämndens kortsiktiga mål för 2013 visar återigen att femklövern+SPI+SD inte klarar av sitt uppdrag. Ett stort antal av målen är inte uppfyllda eller ens påbörjade och det allvarligaste är att våra medarbetare inte får de medarbetarsamtal som de har rätt till. Trots detta menar övriga partier att det är våra anställda på golvet som är bekymret då de tar semester för ofta, enligt upplevelsen i tjänsteskrivelsen, vilken ligger till grund för besluten. Hur i all världen kan man leverera en skrivelse med upplevelsefakta och ta beslut på detta?

Socialdemokraterna ställer sig bakom förslag 1: Att hemtjänstbesluten skall inventeras och utvärdas samt att undersöka orsak till ökade hemtjänsttimmar.

Socialdemokraterna reserverar sig mot förslag 2: Att socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verkställa en schemaändring till varannan helg. Som vi uppfattar det frångår nämnden de kollektivavtal som är fattade med Kommunalarbetarförbundet.

Socialdemokraterna reserverar sig mot förslag 3: Att nämnden beslutar att alla semesteransökningar över lördagar och söndagar avslås. Vi menar att detta är en ledarfråga med medarbetarsamtal som skall föras för att se över sin verksamhet. Vi menar även att försörjningen av timanställda brister och att bemanningsenheten inte uppfyller sitt uppdrag. Att inte bevilja semester kommer att leda till att semesterskulden för Hörby kommun kommer att öka.

Socialdemokraterna reserverar sig mot förslag 4: gällande bemanningsenheten, Socialdemokraterna anser att bemanningsenheten måste granskas för att se hur enheten hanterar sitt uppdrag. Varför anser femklövern att enheten måste bemanna med ordinarie personal på helger som beordras in på övertid? Stämmer detta så är det ett kardinalfel som skall rättas till.

Socialdemokraterna ställer sig bakom förslag 4: att nämnden kräver en kvalificerad ekonom, vilket S anser vara en självklarhet som inte behöver tas beslut på.

 

Socialdemokraterna

Hörby 2013 11 22

                     

Susanne Meijer (S)          Johan Månsson (S)          Tommy Neubert (S)

 

Sidan uppdaterades senast: 2013-11-23 15:49